gototop
Public days: 3 - 5 novembre 2023

What's on at the Gallery

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

NUVOLA NUVOLA OCEANO NUVOLA FOSCHIA TU - From 09/05/2018 to 30/06/2018,Milano Artist(s): David Horvitz,Curator: Loom Gallery

DAD, WHAT’S A LITTLE BROTHER FOR ? - From 24/01/2019 to 01/03/2019,Milan Artist(s): PIERRE-ETIENNE MORELLE

A FEAST FOR FRIENDS - From 14/03/2019 to 20/04/2019,Milan Artist(s): Helmut Newton, Man Ray,Curator: Loom Gallery

OVERVIEW - From 15/05/2019 to 15/09/2019,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Very Special Gladnesses - From 25/09/2019 to 03/11/2019,Milan Artist(s): Endre Tót,Curator: Loom Gallery

Overview #2 - From 23/10/2019 to 17/11/2019,Fondazione Kenta Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Caro Spartaco - From 14/11/2019 to 11/01/2020,Milan Artist(s): Annamaria Gelmi,Curator: Loom Gallery

BEYOND MUD AND STONES - From 16/01/2020 to 22/02/2020,Milano Artist(s): Group Show,Curator: LOOM gallery

F. I. N. G. E. R. S. - From 22/09/2020 to 30/10/2020,Milano Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

WORKS - From 19/11/2020 to 10/01/2021,Milano Artist(s): Willy De Sauter,Curator: LOOM gallery

FOUR WALLS – ONE ROOM - From 11/03/2021 to 30/04/2021,Milan Artist(s): Willy De Sauter,Curator: Loom Gallery

AL LIMITE DEL VISIBILE - From 05/05/2021 to 05/06/2021,Milan Artist(s): Francesco De Prezzo,Curator: Loom Gallery

MOVIMENTO CIRCOLARE - From 09/06/2021 to 31/07/2021,Milan Artist(s): Ignacio Uriarte,Curator: LOOM gallery

T.H.U.M.B. - From 22/09/2021 to 22/10/2021,Milan Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

LE SUPERFICI E I FONDAMENTI - From 28/10/2021 to 31/12/2021,MILANO Artist(s): Enrico Castellani,Curator: LOOM gallery

Flat Sculptures - From 07/04/2022 to 08/05/2022,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: LOOM gallery

Amarillo casi Rojo, casi Azul - From 26/05/2022 to 29/07/2022,Milan Artist(s): Francisco Ugarte,Curator: LOOM gallery

Shields - From 22/09/2022 to 06/11/2022,Milan Artist(s): Pierre-Etienne Morelle,Curator: LOOM gallery

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

NUVOLA NUVOLA OCEANO NUVOLA FOSCHIA TU - From 09/05/2018 to 30/06/2018,Milano Artist(s): David Horvitz,Curator: Loom Gallery

DAD, WHAT’S A LITTLE BROTHER FOR ? - From 24/01/2019 to 01/03/2019,Milan Artist(s): PIERRE-ETIENNE MORELLE

A FEAST FOR FRIENDS - From 14/03/2019 to 20/04/2019,Milan Artist(s): Helmut Newton, Man Ray,Curator: Loom Gallery

OVERVIEW - From 15/05/2019 to 15/09/2019,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Very Special Gladnesses - From 25/09/2019 to 03/11/2019,Milan Artist(s): Endre Tót,Curator: Loom Gallery

Overview #2 - From 23/10/2019 to 17/11/2019,Fondazione Kenta Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Caro Spartaco - From 14/11/2019 to 11/01/2020,Milan Artist(s): Annamaria Gelmi,Curator: Loom Gallery

BEYOND MUD AND STONES - From 16/01/2020 to 22/02/2020,Milano Artist(s): Group Show,Curator: LOOM gallery

F. I. N. G. E. R. S. - From 22/09/2020 to 30/10/2020,Milano Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

WORKS - From 19/11/2020 to 10/01/2021,Milano Artist(s): Willy De Sauter,Curator: LOOM gallery

FOUR WALLS – ONE ROOM - From 11/03/2021 to 30/04/2021,Milan Artist(s): Willy De Sauter,Curator: Loom Gallery

AL LIMITE DEL VISIBILE - From 05/05/2021 to 05/06/2021,Milan Artist(s): Francesco De Prezzo,Curator: Loom Gallery

MOVIMENTO CIRCOLARE - From 09/06/2021 to 31/07/2021,Milan Artist(s): Ignacio Uriarte,Curator: LOOM gallery

T.H.U.M.B. - From 22/09/2021 to 22/10/2021,Milan Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

LE SUPERFICI E I FONDAMENTI - From 28/10/2021 to 31/12/2021,MILANO Artist(s): Enrico Castellani,Curator: LOOM gallery

Flat Sculptures - From 07/04/2022 to 08/05/2022,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: LOOM gallery

Amarillo casi Rojo, casi Azul - From 26/05/2022 to 29/07/2022,Milan Artist(s): Francisco Ugarte,Curator: LOOM gallery

Shields - From 22/09/2022 to 06/11/2022,Milan Artist(s): Pierre-Etienne Morelle,Curator: LOOM gallery

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

NUVOLA NUVOLA OCEANO NUVOLA FOSCHIA TU - From 09/05/2018 to 30/06/2018,Milano Artist(s): David Horvitz,Curator: Loom Gallery

DAD, WHAT’S A LITTLE BROTHER FOR ? - From 24/01/2019 to 01/03/2019,Milan Artist(s): PIERRE-ETIENNE MORELLE

A FEAST FOR FRIENDS - From 14/03/2019 to 20/04/2019,Milan Artist(s): Helmut Newton, Man Ray,Curator: Loom Gallery

OVERVIEW - From 15/05/2019 to 15/09/2019,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Very Special Gladnesses - From 25/09/2019 to 03/11/2019,Milan Artist(s): Endre Tót,Curator: Loom Gallery

Overview #2 - From 23/10/2019 to 17/11/2019,Fondazione Kenta Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Caro Spartaco - From 14/11/2019 to 11/01/2020,Milan Artist(s): Annamaria Gelmi,Curator: Loom Gallery

BEYOND MUD AND STONES - From 16/01/2020 to 22/02/2020,Milano Artist(s): Group Show,Curator: LOOM gallery

F. I. N. G. E. R. S. - From 22/09/2020 to 30/10/2020,Milano Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

WORKS - From 19/11/2020 to 10/01/2021,Milano Artist(s): Willy De Sauter,Curator: LOOM gallery

FOUR WALLS – ONE ROOM - From 11/03/2021 to 30/04/2021,Milan Artist(s): Willy De Sauter,Curator: Loom Gallery

AL LIMITE DEL VISIBILE - From 05/05/2021 to 05/06/2021,Milan Artist(s): Francesco De Prezzo,Curator: Loom Gallery

MOVIMENTO CIRCOLARE - From 09/06/2021 to 31/07/2021,Milan Artist(s): Ignacio Uriarte,Curator: LOOM gallery

T.H.U.M.B. - From 22/09/2021 to 22/10/2021,Milan Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

LE SUPERFICI E I FONDAMENTI - From 28/10/2021 to 31/12/2021,MILANO Artist(s): Enrico Castellani,Curator: LOOM gallery

Flat Sculptures - From 07/04/2022 to 08/05/2022,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: LOOM gallery

Amarillo casi Rojo, casi Azul - From 26/05/2022 to 29/07/2022,Milan Artist(s): Francisco Ugarte,Curator: LOOM gallery

Shields - From 22/09/2022 to 06/11/2022,Milan Artist(s): Pierre-Etienne Morelle,Curator: LOOM gallery

Andreae - From 25/05/2023 to 09/09/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tiziano Martini

Valgua - From 25/03/2023 to 13/05/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli

Soundproof - From 11/02/2023 to 18/03/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Jacopo Mazzonelli

MAD MAX - From 26/11/2023 to 28/01/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Max Frintrop

Domenica - From 01/10/2022 to 19/11/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Davide Mancini Zanchi,Curator: text by Alberta Romano

DOG IN THE WINDOW - From 23/07/2022 to 17/09/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Merve Iseri, Tiziano Martini, Marta Ravasi, Russell Tyler; Miguel Marina

Scala - From 19/04/2022 to 22/05/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Markus Saile,Curator: Davide Ferri

Troca - From 27/02/2022 to 02/04/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Heberth Sobral,Curator: Manuela Parrino

Pattern - From 27/11/2022 to 12/02/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tobias Hoffknecht,Curator: Dario Bonetta

Di Scooter De Pictura - From 02/10/2021 to 13/11/2021,Brescia Artist(s): Marco Neri

Pratonera - From 24/06/2021 to 19/09/2021,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Nazzarena Poli Maramotti

Markus Saile - From 07/12/2019 to 07/02/2020,Brescia, via Gabriele Rosa 20a Artist(s): MARKUS SAILE

15 → The Waiting Hall - From 15/10/2020 to 28/11/2020,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli, Max Frintrop, Marco Gobbi, Silvia Hell, Tobias Hoffknecht, Osamu Kobayashi, Simon Laureyns, Marco La Rosa, Michele Lombardelli, Davide Mancini Zanchi, Tiziano Martini, Marco Neri, Nazzarena Poli Maramotti, Markus Saile + Hanne Darboven

Floating Head - From 10/06/2020 to 19/09/2020,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Osamu Kobayashi

TOYS ARE US - From 19/10/2019 to 23/11/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): DAVIDE MANCINI ZANCHI

The Raw Morphology - From 02/07/2019 to 21/09/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): Michael Jones Mckean, Manor Grunewald, Davide Bertocchi,Curator: Gabriele Tosi

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

NUVOLA NUVOLA OCEANO NUVOLA FOSCHIA TU - From 09/05/2018 to 30/06/2018,Milano Artist(s): David Horvitz,Curator: Loom Gallery

DAD, WHAT’S A LITTLE BROTHER FOR ? - From 24/01/2019 to 01/03/2019,Milan Artist(s): PIERRE-ETIENNE MORELLE

A FEAST FOR FRIENDS - From 14/03/2019 to 20/04/2019,Milan Artist(s): Helmut Newton, Man Ray,Curator: Loom Gallery

OVERVIEW - From 15/05/2019 to 15/09/2019,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Very Special Gladnesses - From 25/09/2019 to 03/11/2019,Milan Artist(s): Endre Tót,Curator: Loom Gallery

Overview #2 - From 23/10/2019 to 17/11/2019,Fondazione Kenta Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Caro Spartaco - From 14/11/2019 to 11/01/2020,Milan Artist(s): Annamaria Gelmi,Curator: Loom Gallery

BEYOND MUD AND STONES - From 16/01/2020 to 22/02/2020,Milano Artist(s): Group Show,Curator: LOOM gallery

F. I. N. G. E. R. S. - From 22/09/2020 to 30/10/2020,Milano Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

WORKS - From 19/11/2020 to 10/01/2021,Milano Artist(s): Willy De Sauter,Curator: LOOM gallery

FOUR WALLS – ONE ROOM - From 11/03/2021 to 30/04/2021,Milan Artist(s): Willy De Sauter,Curator: Loom Gallery

AL LIMITE DEL VISIBILE - From 05/05/2021 to 05/06/2021,Milan Artist(s): Francesco De Prezzo,Curator: Loom Gallery

MOVIMENTO CIRCOLARE - From 09/06/2021 to 31/07/2021,Milan Artist(s): Ignacio Uriarte,Curator: LOOM gallery

T.H.U.M.B. - From 22/09/2021 to 22/10/2021,Milan Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

LE SUPERFICI E I FONDAMENTI - From 28/10/2021 to 31/12/2021,MILANO Artist(s): Enrico Castellani,Curator: LOOM gallery

Flat Sculptures - From 07/04/2022 to 08/05/2022,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: LOOM gallery

Amarillo casi Rojo, casi Azul - From 26/05/2022 to 29/07/2022,Milan Artist(s): Francisco Ugarte,Curator: LOOM gallery

Shields - From 22/09/2022 to 06/11/2022,Milan Artist(s): Pierre-Etienne Morelle,Curator: LOOM gallery

Andreae - From 25/05/2023 to 09/09/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tiziano Martini

Valgua - From 25/03/2023 to 13/05/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli

Soundproof - From 11/02/2023 to 18/03/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Jacopo Mazzonelli

MAD MAX - From 26/11/2023 to 28/01/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Max Frintrop

Domenica - From 01/10/2022 to 19/11/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Davide Mancini Zanchi,Curator: text by Alberta Romano

DOG IN THE WINDOW - From 23/07/2022 to 17/09/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Merve Iseri, Tiziano Martini, Marta Ravasi, Russell Tyler; Miguel Marina

Scala - From 19/04/2022 to 22/05/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Markus Saile,Curator: Davide Ferri

Troca - From 27/02/2022 to 02/04/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Heberth Sobral,Curator: Manuela Parrino

Pattern - From 27/11/2022 to 12/02/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tobias Hoffknecht,Curator: Dario Bonetta

Di Scooter De Pictura - From 02/10/2021 to 13/11/2021,Brescia Artist(s): Marco Neri

Pratonera - From 24/06/2021 to 19/09/2021,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Nazzarena Poli Maramotti

Markus Saile - From 07/12/2019 to 07/02/2020,Brescia, via Gabriele Rosa 20a Artist(s): MARKUS SAILE

15 → The Waiting Hall - From 15/10/2020 to 28/11/2020,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli, Max Frintrop, Marco Gobbi, Silvia Hell, Tobias Hoffknecht, Osamu Kobayashi, Simon Laureyns, Marco La Rosa, Michele Lombardelli, Davide Mancini Zanchi, Tiziano Martini, Marco Neri, Nazzarena Poli Maramotti, Markus Saile + Hanne Darboven

Floating Head - From 10/06/2020 to 19/09/2020,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Osamu Kobayashi

TOYS ARE US - From 19/10/2019 to 23/11/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): DAVIDE MANCINI ZANCHI

The Raw Morphology - From 02/07/2019 to 21/09/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): Michael Jones Mckean, Manor Grunewald, Davide Bertocchi,Curator: Gabriele Tosi

No meio do peito um buraco fundo, o mais fundo da cachoeira, onde a luz não vem de fora - From 15/07/2023 to 09/09/2023,São Paulo Artist(s): Laís Amaral

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

NUVOLA NUVOLA OCEANO NUVOLA FOSCHIA TU - From 09/05/2018 to 30/06/2018,Milano Artist(s): David Horvitz,Curator: Loom Gallery

DAD, WHAT’S A LITTLE BROTHER FOR ? - From 24/01/2019 to 01/03/2019,Milan Artist(s): PIERRE-ETIENNE MORELLE

A FEAST FOR FRIENDS - From 14/03/2019 to 20/04/2019,Milan Artist(s): Helmut Newton, Man Ray,Curator: Loom Gallery

OVERVIEW - From 15/05/2019 to 15/09/2019,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Very Special Gladnesses - From 25/09/2019 to 03/11/2019,Milan Artist(s): Endre Tót,Curator: Loom Gallery

Overview #2 - From 23/10/2019 to 17/11/2019,Fondazione Kenta Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Caro Spartaco - From 14/11/2019 to 11/01/2020,Milan Artist(s): Annamaria Gelmi,Curator: Loom Gallery

BEYOND MUD AND STONES - From 16/01/2020 to 22/02/2020,Milano Artist(s): Group Show,Curator: LOOM gallery

F. I. N. G. E. R. S. - From 22/09/2020 to 30/10/2020,Milano Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

WORKS - From 19/11/2020 to 10/01/2021,Milano Artist(s): Willy De Sauter,Curator: LOOM gallery

FOUR WALLS – ONE ROOM - From 11/03/2021 to 30/04/2021,Milan Artist(s): Willy De Sauter,Curator: Loom Gallery

AL LIMITE DEL VISIBILE - From 05/05/2021 to 05/06/2021,Milan Artist(s): Francesco De Prezzo,Curator: Loom Gallery

MOVIMENTO CIRCOLARE - From 09/06/2021 to 31/07/2021,Milan Artist(s): Ignacio Uriarte,Curator: LOOM gallery

T.H.U.M.B. - From 22/09/2021 to 22/10/2021,Milan Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

LE SUPERFICI E I FONDAMENTI - From 28/10/2021 to 31/12/2021,MILANO Artist(s): Enrico Castellani,Curator: LOOM gallery

Flat Sculptures - From 07/04/2022 to 08/05/2022,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: LOOM gallery

Amarillo casi Rojo, casi Azul - From 26/05/2022 to 29/07/2022,Milan Artist(s): Francisco Ugarte,Curator: LOOM gallery

Shields - From 22/09/2022 to 06/11/2022,Milan Artist(s): Pierre-Etienne Morelle,Curator: LOOM gallery

Andreae - From 25/05/2023 to 09/09/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tiziano Martini

Valgua - From 25/03/2023 to 13/05/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli

Soundproof - From 11/02/2023 to 18/03/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Jacopo Mazzonelli

MAD MAX - From 26/11/2023 to 28/01/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Max Frintrop

Domenica - From 01/10/2022 to 19/11/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Davide Mancini Zanchi,Curator: text by Alberta Romano

DOG IN THE WINDOW - From 23/07/2022 to 17/09/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Merve Iseri, Tiziano Martini, Marta Ravasi, Russell Tyler; Miguel Marina

Scala - From 19/04/2022 to 22/05/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Markus Saile,Curator: Davide Ferri

Troca - From 27/02/2022 to 02/04/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Heberth Sobral,Curator: Manuela Parrino

Pattern - From 27/11/2022 to 12/02/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tobias Hoffknecht,Curator: Dario Bonetta

Di Scooter De Pictura - From 02/10/2021 to 13/11/2021,Brescia Artist(s): Marco Neri

Pratonera - From 24/06/2021 to 19/09/2021,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Nazzarena Poli Maramotti

Markus Saile - From 07/12/2019 to 07/02/2020,Brescia, via Gabriele Rosa 20a Artist(s): MARKUS SAILE

15 → The Waiting Hall - From 15/10/2020 to 28/11/2020,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli, Max Frintrop, Marco Gobbi, Silvia Hell, Tobias Hoffknecht, Osamu Kobayashi, Simon Laureyns, Marco La Rosa, Michele Lombardelli, Davide Mancini Zanchi, Tiziano Martini, Marco Neri, Nazzarena Poli Maramotti, Markus Saile + Hanne Darboven

Floating Head - From 10/06/2020 to 19/09/2020,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Osamu Kobayashi

TOYS ARE US - From 19/10/2019 to 23/11/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): DAVIDE MANCINI ZANCHI

The Raw Morphology - From 02/07/2019 to 21/09/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): Michael Jones Mckean, Manor Grunewald, Davide Bertocchi,Curator: Gabriele Tosi

No meio do peito um buraco fundo, o mais fundo da cachoeira, onde a luz não vem de fora - From 15/07/2023 to 09/09/2023,São Paulo Artist(s): Laís Amaral

Giorgio de Chirico, nello specchio del Novecento. Warhol, Schifano, Paolini, Ghirri, Salvo - From 23/09/2023 to 16/12/2023,Lugano Artist(s): Giorgio de Chirico, Andy Warhol, Mario Schifano, Giulio Paolini, Luigi Ghirri, Salvo,Curator: Repetto Gallery

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

NUVOLA NUVOLA OCEANO NUVOLA FOSCHIA TU - From 09/05/2018 to 30/06/2018,Milano Artist(s): David Horvitz,Curator: Loom Gallery

DAD, WHAT’S A LITTLE BROTHER FOR ? - From 24/01/2019 to 01/03/2019,Milan Artist(s): PIERRE-ETIENNE MORELLE

A FEAST FOR FRIENDS - From 14/03/2019 to 20/04/2019,Milan Artist(s): Helmut Newton, Man Ray,Curator: Loom Gallery

OVERVIEW - From 15/05/2019 to 15/09/2019,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Very Special Gladnesses - From 25/09/2019 to 03/11/2019,Milan Artist(s): Endre Tót,Curator: Loom Gallery

Overview #2 - From 23/10/2019 to 17/11/2019,Fondazione Kenta Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Caro Spartaco - From 14/11/2019 to 11/01/2020,Milan Artist(s): Annamaria Gelmi,Curator: Loom Gallery

BEYOND MUD AND STONES - From 16/01/2020 to 22/02/2020,Milano Artist(s): Group Show,Curator: LOOM gallery

F. I. N. G. E. R. S. - From 22/09/2020 to 30/10/2020,Milano Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

WORKS - From 19/11/2020 to 10/01/2021,Milano Artist(s): Willy De Sauter,Curator: LOOM gallery

FOUR WALLS – ONE ROOM - From 11/03/2021 to 30/04/2021,Milan Artist(s): Willy De Sauter,Curator: Loom Gallery

AL LIMITE DEL VISIBILE - From 05/05/2021 to 05/06/2021,Milan Artist(s): Francesco De Prezzo,Curator: Loom Gallery

MOVIMENTO CIRCOLARE - From 09/06/2021 to 31/07/2021,Milan Artist(s): Ignacio Uriarte,Curator: LOOM gallery

T.H.U.M.B. - From 22/09/2021 to 22/10/2021,Milan Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

LE SUPERFICI E I FONDAMENTI - From 28/10/2021 to 31/12/2021,MILANO Artist(s): Enrico Castellani,Curator: LOOM gallery

Flat Sculptures - From 07/04/2022 to 08/05/2022,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: LOOM gallery

Amarillo casi Rojo, casi Azul - From 26/05/2022 to 29/07/2022,Milan Artist(s): Francisco Ugarte,Curator: LOOM gallery

Shields - From 22/09/2022 to 06/11/2022,Milan Artist(s): Pierre-Etienne Morelle,Curator: LOOM gallery

Andreae - From 25/05/2023 to 09/09/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tiziano Martini

Valgua - From 25/03/2023 to 13/05/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli

Soundproof - From 11/02/2023 to 18/03/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Jacopo Mazzonelli

MAD MAX - From 26/11/2023 to 28/01/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Max Frintrop

Domenica - From 01/10/2022 to 19/11/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Davide Mancini Zanchi,Curator: text by Alberta Romano

DOG IN THE WINDOW - From 23/07/2022 to 17/09/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Merve Iseri, Tiziano Martini, Marta Ravasi, Russell Tyler; Miguel Marina

Scala - From 19/04/2022 to 22/05/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Markus Saile,Curator: Davide Ferri

Troca - From 27/02/2022 to 02/04/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Heberth Sobral,Curator: Manuela Parrino

Pattern - From 27/11/2022 to 12/02/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tobias Hoffknecht,Curator: Dario Bonetta

Di Scooter De Pictura - From 02/10/2021 to 13/11/2021,Brescia Artist(s): Marco Neri

Pratonera - From 24/06/2021 to 19/09/2021,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Nazzarena Poli Maramotti

Markus Saile - From 07/12/2019 to 07/02/2020,Brescia, via Gabriele Rosa 20a Artist(s): MARKUS SAILE

15 → The Waiting Hall - From 15/10/2020 to 28/11/2020,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli, Max Frintrop, Marco Gobbi, Silvia Hell, Tobias Hoffknecht, Osamu Kobayashi, Simon Laureyns, Marco La Rosa, Michele Lombardelli, Davide Mancini Zanchi, Tiziano Martini, Marco Neri, Nazzarena Poli Maramotti, Markus Saile + Hanne Darboven

Floating Head - From 10/06/2020 to 19/09/2020,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Osamu Kobayashi

TOYS ARE US - From 19/10/2019 to 23/11/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): DAVIDE MANCINI ZANCHI

The Raw Morphology - From 02/07/2019 to 21/09/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): Michael Jones Mckean, Manor Grunewald, Davide Bertocchi,Curator: Gabriele Tosi

No meio do peito um buraco fundo, o mais fundo da cachoeira, onde a luz não vem de fora - From 15/07/2023 to 09/09/2023,São Paulo Artist(s): Laís Amaral

Giorgio de Chirico, nello specchio del Novecento. Warhol, Schifano, Paolini, Ghirri, Salvo - From 23/09/2023 to 16/12/2023,Lugano Artist(s): Giorgio de Chirico, Andy Warhol, Mario Schifano, Giulio Paolini, Luigi Ghirri, Salvo,Curator: Repetto Gallery

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

NUVOLA NUVOLA OCEANO NUVOLA FOSCHIA TU - From 09/05/2018 to 30/06/2018,Milano Artist(s): David Horvitz,Curator: Loom Gallery

DAD, WHAT’S A LITTLE BROTHER FOR ? - From 24/01/2019 to 01/03/2019,Milan Artist(s): PIERRE-ETIENNE MORELLE

A FEAST FOR FRIENDS - From 14/03/2019 to 20/04/2019,Milan Artist(s): Helmut Newton, Man Ray,Curator: Loom Gallery

OVERVIEW - From 15/05/2019 to 15/09/2019,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Very Special Gladnesses - From 25/09/2019 to 03/11/2019,Milan Artist(s): Endre Tót,Curator: Loom Gallery

Overview #2 - From 23/10/2019 to 17/11/2019,Fondazione Kenta Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Caro Spartaco - From 14/11/2019 to 11/01/2020,Milan Artist(s): Annamaria Gelmi,Curator: Loom Gallery

BEYOND MUD AND STONES - From 16/01/2020 to 22/02/2020,Milano Artist(s): Group Show,Curator: LOOM gallery

F. I. N. G. E. R. S. - From 22/09/2020 to 30/10/2020,Milano Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

WORKS - From 19/11/2020 to 10/01/2021,Milano Artist(s): Willy De Sauter,Curator: LOOM gallery

FOUR WALLS – ONE ROOM - From 11/03/2021 to 30/04/2021,Milan Artist(s): Willy De Sauter,Curator: Loom Gallery

AL LIMITE DEL VISIBILE - From 05/05/2021 to 05/06/2021,Milan Artist(s): Francesco De Prezzo,Curator: Loom Gallery

MOVIMENTO CIRCOLARE - From 09/06/2021 to 31/07/2021,Milan Artist(s): Ignacio Uriarte,Curator: LOOM gallery

T.H.U.M.B. - From 22/09/2021 to 22/10/2021,Milan Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

LE SUPERFICI E I FONDAMENTI - From 28/10/2021 to 31/12/2021,MILANO Artist(s): Enrico Castellani,Curator: LOOM gallery

Flat Sculptures - From 07/04/2022 to 08/05/2022,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: LOOM gallery

Amarillo casi Rojo, casi Azul - From 26/05/2022 to 29/07/2022,Milan Artist(s): Francisco Ugarte,Curator: LOOM gallery

Shields - From 22/09/2022 to 06/11/2022,Milan Artist(s): Pierre-Etienne Morelle,Curator: LOOM gallery

Andreae - From 25/05/2023 to 09/09/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tiziano Martini

Valgua - From 25/03/2023 to 13/05/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli

Soundproof - From 11/02/2023 to 18/03/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Jacopo Mazzonelli

MAD MAX - From 26/11/2023 to 28/01/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Max Frintrop

Domenica - From 01/10/2022 to 19/11/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Davide Mancini Zanchi,Curator: text by Alberta Romano

DOG IN THE WINDOW - From 23/07/2022 to 17/09/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Merve Iseri, Tiziano Martini, Marta Ravasi, Russell Tyler; Miguel Marina

Scala - From 19/04/2022 to 22/05/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Markus Saile,Curator: Davide Ferri

Troca - From 27/02/2022 to 02/04/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Heberth Sobral,Curator: Manuela Parrino

Pattern - From 27/11/2022 to 12/02/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tobias Hoffknecht,Curator: Dario Bonetta

Di Scooter De Pictura - From 02/10/2021 to 13/11/2021,Brescia Artist(s): Marco Neri

Pratonera - From 24/06/2021 to 19/09/2021,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Nazzarena Poli Maramotti

Markus Saile - From 07/12/2019 to 07/02/2020,Brescia, via Gabriele Rosa 20a Artist(s): MARKUS SAILE

15 → The Waiting Hall - From 15/10/2020 to 28/11/2020,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli, Max Frintrop, Marco Gobbi, Silvia Hell, Tobias Hoffknecht, Osamu Kobayashi, Simon Laureyns, Marco La Rosa, Michele Lombardelli, Davide Mancini Zanchi, Tiziano Martini, Marco Neri, Nazzarena Poli Maramotti, Markus Saile + Hanne Darboven

Floating Head - From 10/06/2020 to 19/09/2020,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Osamu Kobayashi

TOYS ARE US - From 19/10/2019 to 23/11/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): DAVIDE MANCINI ZANCHI

The Raw Morphology - From 02/07/2019 to 21/09/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): Michael Jones Mckean, Manor Grunewald, Davide Bertocchi,Curator: Gabriele Tosi

No meio do peito um buraco fundo, o mais fundo da cachoeira, onde a luz não vem de fora - From 15/07/2023 to 09/09/2023,São Paulo Artist(s): Laís Amaral

Giorgio de Chirico, nello specchio del Novecento. Warhol, Schifano, Paolini, Ghirri, Salvo - From 23/09/2023 to 16/12/2023,Lugano Artist(s): Giorgio de Chirico, Andy Warhol, Mario Schifano, Giulio Paolini, Luigi Ghirri, Salvo,Curator: Repetto Gallery

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

NUVOLA NUVOLA OCEANO NUVOLA FOSCHIA TU - From 09/05/2018 to 30/06/2018,Milano Artist(s): David Horvitz,Curator: Loom Gallery

DAD, WHAT’S A LITTLE BROTHER FOR ? - From 24/01/2019 to 01/03/2019,Milan Artist(s): PIERRE-ETIENNE MORELLE

A FEAST FOR FRIENDS - From 14/03/2019 to 20/04/2019,Milan Artist(s): Helmut Newton, Man Ray,Curator: Loom Gallery

OVERVIEW - From 15/05/2019 to 15/09/2019,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Very Special Gladnesses - From 25/09/2019 to 03/11/2019,Milan Artist(s): Endre Tót,Curator: Loom Gallery

Overview #2 - From 23/10/2019 to 17/11/2019,Fondazione Kenta Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Caro Spartaco - From 14/11/2019 to 11/01/2020,Milan Artist(s): Annamaria Gelmi,Curator: Loom Gallery

BEYOND MUD AND STONES - From 16/01/2020 to 22/02/2020,Milano Artist(s): Group Show,Curator: LOOM gallery

F. I. N. G. E. R. S. - From 22/09/2020 to 30/10/2020,Milano Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

WORKS - From 19/11/2020 to 10/01/2021,Milano Artist(s): Willy De Sauter,Curator: LOOM gallery

FOUR WALLS – ONE ROOM - From 11/03/2021 to 30/04/2021,Milan Artist(s): Willy De Sauter,Curator: Loom Gallery

AL LIMITE DEL VISIBILE - From 05/05/2021 to 05/06/2021,Milan Artist(s): Francesco De Prezzo,Curator: Loom Gallery

MOVIMENTO CIRCOLARE - From 09/06/2021 to 31/07/2021,Milan Artist(s): Ignacio Uriarte,Curator: LOOM gallery

T.H.U.M.B. - From 22/09/2021 to 22/10/2021,Milan Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

LE SUPERFICI E I FONDAMENTI - From 28/10/2021 to 31/12/2021,MILANO Artist(s): Enrico Castellani,Curator: LOOM gallery

Flat Sculptures - From 07/04/2022 to 08/05/2022,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: LOOM gallery

Amarillo casi Rojo, casi Azul - From 26/05/2022 to 29/07/2022,Milan Artist(s): Francisco Ugarte,Curator: LOOM gallery

Shields - From 22/09/2022 to 06/11/2022,Milan Artist(s): Pierre-Etienne Morelle,Curator: LOOM gallery

Andreae - From 25/05/2023 to 09/09/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tiziano Martini

Valgua - From 25/03/2023 to 13/05/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli

Soundproof - From 11/02/2023 to 18/03/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Jacopo Mazzonelli

MAD MAX - From 26/11/2023 to 28/01/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Max Frintrop

Domenica - From 01/10/2022 to 19/11/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Davide Mancini Zanchi,Curator: text by Alberta Romano

DOG IN THE WINDOW - From 23/07/2022 to 17/09/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Merve Iseri, Tiziano Martini, Marta Ravasi, Russell Tyler; Miguel Marina

Scala - From 19/04/2022 to 22/05/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Markus Saile,Curator: Davide Ferri

Troca - From 27/02/2022 to 02/04/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Heberth Sobral,Curator: Manuela Parrino

Pattern - From 27/11/2022 to 12/02/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tobias Hoffknecht,Curator: Dario Bonetta

Di Scooter De Pictura - From 02/10/2021 to 13/11/2021,Brescia Artist(s): Marco Neri

Pratonera - From 24/06/2021 to 19/09/2021,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Nazzarena Poli Maramotti

Markus Saile - From 07/12/2019 to 07/02/2020,Brescia, via Gabriele Rosa 20a Artist(s): MARKUS SAILE

15 → The Waiting Hall - From 15/10/2020 to 28/11/2020,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli, Max Frintrop, Marco Gobbi, Silvia Hell, Tobias Hoffknecht, Osamu Kobayashi, Simon Laureyns, Marco La Rosa, Michele Lombardelli, Davide Mancini Zanchi, Tiziano Martini, Marco Neri, Nazzarena Poli Maramotti, Markus Saile + Hanne Darboven

Floating Head - From 10/06/2020 to 19/09/2020,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Osamu Kobayashi

TOYS ARE US - From 19/10/2019 to 23/11/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): DAVIDE MANCINI ZANCHI

The Raw Morphology - From 02/07/2019 to 21/09/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): Michael Jones Mckean, Manor Grunewald, Davide Bertocchi,Curator: Gabriele Tosi

No meio do peito um buraco fundo, o mais fundo da cachoeira, onde a luz não vem de fora - From 15/07/2023 to 09/09/2023,São Paulo Artist(s): Laís Amaral

Giorgio de Chirico, nello specchio del Novecento. Warhol, Schifano, Paolini, Ghirri, Salvo - From 23/09/2023 to 16/12/2023,Lugano Artist(s): Giorgio de Chirico, Andy Warhol, Mario Schifano, Giulio Paolini, Luigi Ghirri, Salvo,Curator: Repetto Gallery

Dora Economou - Andrei Pokrovskii, In conversation - chapter #3 - From 23/05/2023 to 07/07/2023,Via Enrico Nöe 23, 20133, Milan Artist(s): Dora Economou, Andrei Pokrovskii,Curator: Domenico de Chirico

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

NUVOLA NUVOLA OCEANO NUVOLA FOSCHIA TU - From 09/05/2018 to 30/06/2018,Milano Artist(s): David Horvitz,Curator: Loom Gallery

DAD, WHAT’S A LITTLE BROTHER FOR ? - From 24/01/2019 to 01/03/2019,Milan Artist(s): PIERRE-ETIENNE MORELLE

A FEAST FOR FRIENDS - From 14/03/2019 to 20/04/2019,Milan Artist(s): Helmut Newton, Man Ray,Curator: Loom Gallery

OVERVIEW - From 15/05/2019 to 15/09/2019,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Very Special Gladnesses - From 25/09/2019 to 03/11/2019,Milan Artist(s): Endre Tót,Curator: Loom Gallery

Overview #2 - From 23/10/2019 to 17/11/2019,Fondazione Kenta Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Caro Spartaco - From 14/11/2019 to 11/01/2020,Milan Artist(s): Annamaria Gelmi,Curator: Loom Gallery

BEYOND MUD AND STONES - From 16/01/2020 to 22/02/2020,Milano Artist(s): Group Show,Curator: LOOM gallery

F. I. N. G. E. R. S. - From 22/09/2020 to 30/10/2020,Milano Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

WORKS - From 19/11/2020 to 10/01/2021,Milano Artist(s): Willy De Sauter,Curator: LOOM gallery

FOUR WALLS – ONE ROOM - From 11/03/2021 to 30/04/2021,Milan Artist(s): Willy De Sauter,Curator: Loom Gallery

AL LIMITE DEL VISIBILE - From 05/05/2021 to 05/06/2021,Milan Artist(s): Francesco De Prezzo,Curator: Loom Gallery

MOVIMENTO CIRCOLARE - From 09/06/2021 to 31/07/2021,Milan Artist(s): Ignacio Uriarte,Curator: LOOM gallery

T.H.U.M.B. - From 22/09/2021 to 22/10/2021,Milan Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

LE SUPERFICI E I FONDAMENTI - From 28/10/2021 to 31/12/2021,MILANO Artist(s): Enrico Castellani,Curator: LOOM gallery

Flat Sculptures - From 07/04/2022 to 08/05/2022,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: LOOM gallery

Amarillo casi Rojo, casi Azul - From 26/05/2022 to 29/07/2022,Milan Artist(s): Francisco Ugarte,Curator: LOOM gallery

Shields - From 22/09/2022 to 06/11/2022,Milan Artist(s): Pierre-Etienne Morelle,Curator: LOOM gallery

Andreae - From 25/05/2023 to 09/09/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tiziano Martini

Valgua - From 25/03/2023 to 13/05/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli

Soundproof - From 11/02/2023 to 18/03/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Jacopo Mazzonelli

MAD MAX - From 26/11/2023 to 28/01/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Max Frintrop

Domenica - From 01/10/2022 to 19/11/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Davide Mancini Zanchi,Curator: text by Alberta Romano

DOG IN THE WINDOW - From 23/07/2022 to 17/09/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Merve Iseri, Tiziano Martini, Marta Ravasi, Russell Tyler; Miguel Marina

Scala - From 19/04/2022 to 22/05/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Markus Saile,Curator: Davide Ferri

Troca - From 27/02/2022 to 02/04/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Heberth Sobral,Curator: Manuela Parrino

Pattern - From 27/11/2022 to 12/02/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tobias Hoffknecht,Curator: Dario Bonetta

Di Scooter De Pictura - From 02/10/2021 to 13/11/2021,Brescia Artist(s): Marco Neri

Pratonera - From 24/06/2021 to 19/09/2021,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Nazzarena Poli Maramotti

Markus Saile - From 07/12/2019 to 07/02/2020,Brescia, via Gabriele Rosa 20a Artist(s): MARKUS SAILE

15 → The Waiting Hall - From 15/10/2020 to 28/11/2020,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli, Max Frintrop, Marco Gobbi, Silvia Hell, Tobias Hoffknecht, Osamu Kobayashi, Simon Laureyns, Marco La Rosa, Michele Lombardelli, Davide Mancini Zanchi, Tiziano Martini, Marco Neri, Nazzarena Poli Maramotti, Markus Saile + Hanne Darboven

Floating Head - From 10/06/2020 to 19/09/2020,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Osamu Kobayashi

TOYS ARE US - From 19/10/2019 to 23/11/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): DAVIDE MANCINI ZANCHI

The Raw Morphology - From 02/07/2019 to 21/09/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): Michael Jones Mckean, Manor Grunewald, Davide Bertocchi,Curator: Gabriele Tosi

No meio do peito um buraco fundo, o mais fundo da cachoeira, onde a luz não vem de fora - From 15/07/2023 to 09/09/2023,São Paulo Artist(s): Laís Amaral

Giorgio de Chirico, nello specchio del Novecento. Warhol, Schifano, Paolini, Ghirri, Salvo - From 23/09/2023 to 16/12/2023,Lugano Artist(s): Giorgio de Chirico, Andy Warhol, Mario Schifano, Giulio Paolini, Luigi Ghirri, Salvo,Curator: Repetto Gallery

Dora Economou - Andrei Pokrovskii, In conversation - chapter #3 - From 23/05/2023 to 07/07/2023,Via Enrico Nöe 23, 20133, Milan Artist(s): Dora Economou, Andrei Pokrovskii,Curator: Domenico de Chirico

Human Zoo - From 27/04/2023 to 29/07/2023,Berlin Artist(s): Voluspa Jarpa

Electrify Everything - From 10/09/2021 to 30/10/2021,Berlin Artist(s): Marjolijn Dijkman

Fabulous Exploits of the Far East - From 04/06/2021 to 28/08/2021,Berlin Artist(s): Cian Dayrit

Syndemic Studies - From 20/03/2021 to 22/05/2021,Berlin Artist(s): Voluspa Jarpa,Curator: Tiago de Abreu Pinto

No Such Organisation - From 23/10/2020 to 21/11/2020,Potsdamer Str 72, Berlin Artist(s): Navine G. Khan-Dossos

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

NUVOLA NUVOLA OCEANO NUVOLA FOSCHIA TU - From 09/05/2018 to 30/06/2018,Milano Artist(s): David Horvitz,Curator: Loom Gallery

DAD, WHAT’S A LITTLE BROTHER FOR ? - From 24/01/2019 to 01/03/2019,Milan Artist(s): PIERRE-ETIENNE MORELLE

A FEAST FOR FRIENDS - From 14/03/2019 to 20/04/2019,Milan Artist(s): Helmut Newton, Man Ray,Curator: Loom Gallery

OVERVIEW - From 15/05/2019 to 15/09/2019,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Very Special Gladnesses - From 25/09/2019 to 03/11/2019,Milan Artist(s): Endre Tót,Curator: Loom Gallery

Overview #2 - From 23/10/2019 to 17/11/2019,Fondazione Kenta Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Caro Spartaco - From 14/11/2019 to 11/01/2020,Milan Artist(s): Annamaria Gelmi,Curator: Loom Gallery

BEYOND MUD AND STONES - From 16/01/2020 to 22/02/2020,Milano Artist(s): Group Show,Curator: LOOM gallery

F. I. N. G. E. R. S. - From 22/09/2020 to 30/10/2020,Milano Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

WORKS - From 19/11/2020 to 10/01/2021,Milano Artist(s): Willy De Sauter,Curator: LOOM gallery

FOUR WALLS – ONE ROOM - From 11/03/2021 to 30/04/2021,Milan Artist(s): Willy De Sauter,Curator: Loom Gallery

AL LIMITE DEL VISIBILE - From 05/05/2021 to 05/06/2021,Milan Artist(s): Francesco De Prezzo,Curator: Loom Gallery

MOVIMENTO CIRCOLARE - From 09/06/2021 to 31/07/2021,Milan Artist(s): Ignacio Uriarte,Curator: LOOM gallery

T.H.U.M.B. - From 22/09/2021 to 22/10/2021,Milan Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

LE SUPERFICI E I FONDAMENTI - From 28/10/2021 to 31/12/2021,MILANO Artist(s): Enrico Castellani,Curator: LOOM gallery

Flat Sculptures - From 07/04/2022 to 08/05/2022,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: LOOM gallery

Amarillo casi Rojo, casi Azul - From 26/05/2022 to 29/07/2022,Milan Artist(s): Francisco Ugarte,Curator: LOOM gallery

Shields - From 22/09/2022 to 06/11/2022,Milan Artist(s): Pierre-Etienne Morelle,Curator: LOOM gallery

Andreae - From 25/05/2023 to 09/09/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tiziano Martini

Valgua - From 25/03/2023 to 13/05/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli

Soundproof - From 11/02/2023 to 18/03/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Jacopo Mazzonelli

MAD MAX - From 26/11/2023 to 28/01/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Max Frintrop

Domenica - From 01/10/2022 to 19/11/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Davide Mancini Zanchi,Curator: text by Alberta Romano

DOG IN THE WINDOW - From 23/07/2022 to 17/09/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Merve Iseri, Tiziano Martini, Marta Ravasi, Russell Tyler; Miguel Marina

Scala - From 19/04/2022 to 22/05/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Markus Saile,Curator: Davide Ferri

Troca - From 27/02/2022 to 02/04/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Heberth Sobral,Curator: Manuela Parrino

Pattern - From 27/11/2022 to 12/02/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tobias Hoffknecht,Curator: Dario Bonetta

Di Scooter De Pictura - From 02/10/2021 to 13/11/2021,Brescia Artist(s): Marco Neri

Pratonera - From 24/06/2021 to 19/09/2021,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Nazzarena Poli Maramotti

Markus Saile - From 07/12/2019 to 07/02/2020,Brescia, via Gabriele Rosa 20a Artist(s): MARKUS SAILE

15 → The Waiting Hall - From 15/10/2020 to 28/11/2020,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli, Max Frintrop, Marco Gobbi, Silvia Hell, Tobias Hoffknecht, Osamu Kobayashi, Simon Laureyns, Marco La Rosa, Michele Lombardelli, Davide Mancini Zanchi, Tiziano Martini, Marco Neri, Nazzarena Poli Maramotti, Markus Saile + Hanne Darboven

Floating Head - From 10/06/2020 to 19/09/2020,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Osamu Kobayashi

TOYS ARE US - From 19/10/2019 to 23/11/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): DAVIDE MANCINI ZANCHI

The Raw Morphology - From 02/07/2019 to 21/09/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): Michael Jones Mckean, Manor Grunewald, Davide Bertocchi,Curator: Gabriele Tosi

No meio do peito um buraco fundo, o mais fundo da cachoeira, onde a luz não vem de fora - From 15/07/2023 to 09/09/2023,São Paulo Artist(s): Laís Amaral

Giorgio de Chirico, nello specchio del Novecento. Warhol, Schifano, Paolini, Ghirri, Salvo - From 23/09/2023 to 16/12/2023,Lugano Artist(s): Giorgio de Chirico, Andy Warhol, Mario Schifano, Giulio Paolini, Luigi Ghirri, Salvo,Curator: Repetto Gallery

Dora Economou - Andrei Pokrovskii, In conversation - chapter #3 - From 23/05/2023 to 07/07/2023,Via Enrico Nöe 23, 20133, Milan Artist(s): Dora Economou, Andrei Pokrovskii,Curator: Domenico de Chirico

Human Zoo - From 27/04/2023 to 29/07/2023,Berlin Artist(s): Voluspa Jarpa

Electrify Everything - From 10/09/2021 to 30/10/2021,Berlin Artist(s): Marjolijn Dijkman

Fabulous Exploits of the Far East - From 04/06/2021 to 28/08/2021,Berlin Artist(s): Cian Dayrit

Syndemic Studies - From 20/03/2021 to 22/05/2021,Berlin Artist(s): Voluspa Jarpa,Curator: Tiago de Abreu Pinto

No Such Organisation - From 23/10/2020 to 21/11/2020,Potsdamer Str 72, Berlin Artist(s): Navine G. Khan-Dossos

Loney Daters - From 22/09/2022 to 15/11/2022,Milan Artist(s): Marie Matusz

Deep Water - From 23/06/2022 to 04/09/2022,Milan Artist(s): Tao Siqi

Addio al Passato - From 01/02/2018 to 24/03/2018,Milan Artist(s): Jason Gomez

Neolithic Sunshine - From 22/11/2018 to 24/01/2018,Milan Artist(s): Matteo Nasini

Notes in green - From 08/02/2019 to 21/03/2019,Milan Artist(s): Catherine Parsonage

Amarena - From 26/03/2019 to 25/05/2019,Milan Artist(s): Valerio Nicolai

Pig Latin in Quicksand - From 06/06/2019 to 31/07/2019,Milan Artist(s): Sam Anderson,Justin Caguiat,Craig Kalpakjian, Dani Leder, Kate Levant, Vijay Masharani, Tarwuk,Curator: Andrew Ross and Clima

ENRIQUE - From 03/06/2020 to 19/09/2020,Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Gianluca Concialdi

Terra Incognita - From 28/01/2021 to 20/03/2021,Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Jason Gomez

Firmament of Time - From 20/04/2021 to 29/05/2021,Clima, Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Justine Neuberger

Triage - From 10/06/2021 to 04/09/2021,Clima, Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Vijay Masharani

Leisure Sports - From 05/06/2018 to 28/07/2018,Milan Artist(s): Jonah King

Appunti dall'Inframezzo - From 16/11/2021 to 07/01/2022,Milan Artist(s): Nicola Martini

Sole con le code - From 29/03/2022 to 11/06/2022,Milan Artist(s): Valerio Nicolai

Curva di Gallo - From 03/04/2018 to 26/05/2018,Milan Artist(s): Gianluca Concialdi,Curator: Geraldine Blais

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

NUVOLA NUVOLA OCEANO NUVOLA FOSCHIA TU - From 09/05/2018 to 30/06/2018,Milano Artist(s): David Horvitz,Curator: Loom Gallery

DAD, WHAT’S A LITTLE BROTHER FOR ? - From 24/01/2019 to 01/03/2019,Milan Artist(s): PIERRE-ETIENNE MORELLE

A FEAST FOR FRIENDS - From 14/03/2019 to 20/04/2019,Milan Artist(s): Helmut Newton, Man Ray,Curator: Loom Gallery

OVERVIEW - From 15/05/2019 to 15/09/2019,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Very Special Gladnesses - From 25/09/2019 to 03/11/2019,Milan Artist(s): Endre Tót,Curator: Loom Gallery

Overview #2 - From 23/10/2019 to 17/11/2019,Fondazione Kenta Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Caro Spartaco - From 14/11/2019 to 11/01/2020,Milan Artist(s): Annamaria Gelmi,Curator: Loom Gallery

BEYOND MUD AND STONES - From 16/01/2020 to 22/02/2020,Milano Artist(s): Group Show,Curator: LOOM gallery

F. I. N. G. E. R. S. - From 22/09/2020 to 30/10/2020,Milano Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

WORKS - From 19/11/2020 to 10/01/2021,Milano Artist(s): Willy De Sauter,Curator: LOOM gallery

FOUR WALLS – ONE ROOM - From 11/03/2021 to 30/04/2021,Milan Artist(s): Willy De Sauter,Curator: Loom Gallery

AL LIMITE DEL VISIBILE - From 05/05/2021 to 05/06/2021,Milan Artist(s): Francesco De Prezzo,Curator: Loom Gallery

MOVIMENTO CIRCOLARE - From 09/06/2021 to 31/07/2021,Milan Artist(s): Ignacio Uriarte,Curator: LOOM gallery

T.H.U.M.B. - From 22/09/2021 to 22/10/2021,Milan Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

LE SUPERFICI E I FONDAMENTI - From 28/10/2021 to 31/12/2021,MILANO Artist(s): Enrico Castellani,Curator: LOOM gallery

Flat Sculptures - From 07/04/2022 to 08/05/2022,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: LOOM gallery

Amarillo casi Rojo, casi Azul - From 26/05/2022 to 29/07/2022,Milan Artist(s): Francisco Ugarte,Curator: LOOM gallery

Shields - From 22/09/2022 to 06/11/2022,Milan Artist(s): Pierre-Etienne Morelle,Curator: LOOM gallery

Andreae - From 25/05/2023 to 09/09/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tiziano Martini

Valgua - From 25/03/2023 to 13/05/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli

Soundproof - From 11/02/2023 to 18/03/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Jacopo Mazzonelli

MAD MAX - From 26/11/2023 to 28/01/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Max Frintrop

Domenica - From 01/10/2022 to 19/11/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Davide Mancini Zanchi,Curator: text by Alberta Romano

DOG IN THE WINDOW - From 23/07/2022 to 17/09/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Merve Iseri, Tiziano Martini, Marta Ravasi, Russell Tyler; Miguel Marina

Scala - From 19/04/2022 to 22/05/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Markus Saile,Curator: Davide Ferri

Troca - From 27/02/2022 to 02/04/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Heberth Sobral,Curator: Manuela Parrino

Pattern - From 27/11/2022 to 12/02/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tobias Hoffknecht,Curator: Dario Bonetta

Di Scooter De Pictura - From 02/10/2021 to 13/11/2021,Brescia Artist(s): Marco Neri

Pratonera - From 24/06/2021 to 19/09/2021,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Nazzarena Poli Maramotti

Markus Saile - From 07/12/2019 to 07/02/2020,Brescia, via Gabriele Rosa 20a Artist(s): MARKUS SAILE

15 → The Waiting Hall - From 15/10/2020 to 28/11/2020,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli, Max Frintrop, Marco Gobbi, Silvia Hell, Tobias Hoffknecht, Osamu Kobayashi, Simon Laureyns, Marco La Rosa, Michele Lombardelli, Davide Mancini Zanchi, Tiziano Martini, Marco Neri, Nazzarena Poli Maramotti, Markus Saile + Hanne Darboven

Floating Head - From 10/06/2020 to 19/09/2020,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Osamu Kobayashi

TOYS ARE US - From 19/10/2019 to 23/11/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): DAVIDE MANCINI ZANCHI

The Raw Morphology - From 02/07/2019 to 21/09/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): Michael Jones Mckean, Manor Grunewald, Davide Bertocchi,Curator: Gabriele Tosi

No meio do peito um buraco fundo, o mais fundo da cachoeira, onde a luz não vem de fora - From 15/07/2023 to 09/09/2023,São Paulo Artist(s): Laís Amaral

Giorgio de Chirico, nello specchio del Novecento. Warhol, Schifano, Paolini, Ghirri, Salvo - From 23/09/2023 to 16/12/2023,Lugano Artist(s): Giorgio de Chirico, Andy Warhol, Mario Schifano, Giulio Paolini, Luigi Ghirri, Salvo,Curator: Repetto Gallery

Dora Economou - Andrei Pokrovskii, In conversation - chapter #3 - From 23/05/2023 to 07/07/2023,Via Enrico Nöe 23, 20133, Milan Artist(s): Dora Economou, Andrei Pokrovskii,Curator: Domenico de Chirico

Human Zoo - From 27/04/2023 to 29/07/2023,Berlin Artist(s): Voluspa Jarpa

Electrify Everything - From 10/09/2021 to 30/10/2021,Berlin Artist(s): Marjolijn Dijkman

Fabulous Exploits of the Far East - From 04/06/2021 to 28/08/2021,Berlin Artist(s): Cian Dayrit

Syndemic Studies - From 20/03/2021 to 22/05/2021,Berlin Artist(s): Voluspa Jarpa,Curator: Tiago de Abreu Pinto

No Such Organisation - From 23/10/2020 to 21/11/2020,Potsdamer Str 72, Berlin Artist(s): Navine G. Khan-Dossos

Loney Daters - From 22/09/2022 to 15/11/2022,Milan Artist(s): Marie Matusz

Deep Water - From 23/06/2022 to 04/09/2022,Milan Artist(s): Tao Siqi

Addio al Passato - From 01/02/2018 to 24/03/2018,Milan Artist(s): Jason Gomez

Neolithic Sunshine - From 22/11/2018 to 24/01/2018,Milan Artist(s): Matteo Nasini

Notes in green - From 08/02/2019 to 21/03/2019,Milan Artist(s): Catherine Parsonage

Amarena - From 26/03/2019 to 25/05/2019,Milan Artist(s): Valerio Nicolai

Pig Latin in Quicksand - From 06/06/2019 to 31/07/2019,Milan Artist(s): Sam Anderson,Justin Caguiat,Craig Kalpakjian, Dani Leder, Kate Levant, Vijay Masharani, Tarwuk,Curator: Andrew Ross and Clima

ENRIQUE - From 03/06/2020 to 19/09/2020,Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Gianluca Concialdi

Terra Incognita - From 28/01/2021 to 20/03/2021,Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Jason Gomez

Firmament of Time - From 20/04/2021 to 29/05/2021,Clima, Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Justine Neuberger

Triage - From 10/06/2021 to 04/09/2021,Clima, Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Vijay Masharani

Leisure Sports - From 05/06/2018 to 28/07/2018,Milan Artist(s): Jonah King

Appunti dall'Inframezzo - From 16/11/2021 to 07/01/2022,Milan Artist(s): Nicola Martini

Sole con le code - From 29/03/2022 to 11/06/2022,Milan Artist(s): Valerio Nicolai

Curva di Gallo - From 03/04/2018 to 26/05/2018,Milan Artist(s): Gianluca Concialdi,Curator: Geraldine Blais

LIKE A GOOD, GOOD, GOOD BOY - From 28/04/2023 to 01/07/2023,Berlin Artist(s): Hiwa K

BARBARA HAMMER & HUDINILSON JR - From 17/03/2023 to 15/04/2023,Berlin Artist(s): Barbara Hammer, Hudinilson Jr.

Watching TV in Narva - From 28/01/2023 to 04/03/2023,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Das Auto Rosi Aber - From 26/11/2022 to 14/01/2023,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian, Candice Breitz, Marco A. Castillo, Chto Delat, Alice Creischer, Heinrich Dunst, Anna Ehrenstein, Sophie Gogl, Clegg & Guttmann, Peter Friedl, Barbara Hammer, Hiwa K, Simon Lehner, Renzo Martens, Mario Pfeifer, Santiago Sierra, Oswald Oberhuber, Michael E. Smith, Franz Erhard Walther

Proof of the Unthinkable - From 16/09/2022 to 12/11/2022,Berlin Artist(s): Mario Pfeifer

Joint Ventures: Carlos/Ishikawa, London: Richard Sides - Basic Vision - From 16/09/2022 to 12/11/2022,Berlin Artist(s): Richard Sides

Canary Archive - From 15/07/2022 to 20/08/2022,Berlin Artist(s): Chto Delat

Anna Boghiguian / Alice Creischer - From 29/04/2022 to 25/06/2022,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian, Alice Creischer

Anna Boghiguian - From 29/04/2022 to 25/06/2022,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian

Balot - From 11/02/2022 to 08/04/2022,Berlin Artist(s): CATPC, Renzo Martens

Idea / Ideal - From 12/11/2021 to 28/01/2022,Berlin Artist(s): Marco A. Castillo

The Albanian Conference: Home Is Where The Hatred Is - From 12/11/2021 to 28/01/2022,Berlin Artist(s): Anna Ehrenstein, feat. DNA, Fadescha, Rebecca-Pokua Korang

Michael E. Smith - From 10/09/2021 to 31/10/2021,Berlin Artist(s): Michael E. Smith

The Bell Project - From 18/06/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Hiwa K

Joint Ventures: Felix Gaudlitz, Vienna - From 18/06/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Milena Büsch, Simon Lässig, Vera Lutz

Jars - From 01/05/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Sophie Gogl

What Must Not Be, Cannot Be - From 01/05/2021 to 12/06/2021,Berlin Artist(s): Mario Pfeifer

Joint Ventures: Sonia Leimer - Junks of Joy, presented by Galerie Nächst St.Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Wien - From 01/05/2021 to 12/06/2021,Berlin Artist(s): Sonia Leimer

Downstairs: Forced Love - From 26/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): CATPC

Joint Ventures: Collier Schorr - Day for Night (1992/2021), presented by Modern Art, London - From 08/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): Collier Schorr

Permanente Veränderung - From 08/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): Oswald Oberhuber

KOLONNEN - hohenzollern ist jetzt ein Verb - From 20/11/2020 to 30/01/2021,Berlin Artist(s): Dierk Schmidt

Would you like to meet your neighbour? - From 11/09/2020 to 07/11/2020,Berlin Artist(s): Barbara Hammer

Downstairs: Two Recent Films - From 11/09/2020 to 07/11/2020,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Out of the Dark II - From 23/05/2020 to 15/08/2020,Berlin Artist(s): Candice Breitz, Chto Delat, Clegg & Guttmann, Alice Creischer, Heinrich Dunst, Estate of Barbara Hammer, The Cabinet of Ramon Haze, Hiwa K, Frédéric Moser & Philippe Schwinger, Oswald Oberhuber, Mario Pfeifer, Dierk Schmidt, Santiago Sierra, Michael E. Smith, Franz Erhard Walther, Clemens von Wedemeyer, Tobias Zielony, CATPC, Anna Ehrenstein, Christoph Schäfer

Machines to Change the World - From 15/02/2020 to 14/03/2020,Berlin Artist(s): Elena Asins

Maschinen zur Veränderung der Welt - From 15/02/2020 to 14/03/2020,Berlin Artist(s): The Cabinet of Ramon Haze

Toasted Angles, Sounds of Steel - From 23/11/2019 to 01/02/2020,Berlin Artist(s): León Ferrari

Stadtschlawinereien - From 07/09/2019 to 09/11/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer, Dierk Schmidt, Michael E. Smith, Brandlhuber+, Larissa Fassler, Adelita Husni-Bey, Peng!, Andrea Pichl, Andreas Siekmann, Bárbara Wagner & Benjamin de Burca, Weekend & Plaste, et al.

Clegg & Guttmann and Franz Erhard Walther - From 26/04/2019 to 27/07/2019,Berlin Artist(s): Clegg & Guttmann, Franz Erhard Walther

Ostalgie - From 01/02/2019 to 06/04/2019,Berlin Artist(s): Henrike Naumann

His Master's Voice - From 23/11/2018 to 19/01/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer

Crusoe - From 23/11/2018 to 19/01/2019,Berlin Artist(s): Eugenio Dittborn

Was euch am Leben hält, ist, was bei uns zu Asche zerfällt - From 07/09/2018 to 09/11/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer, Henrike Naumann, Mario Pfeifer, Michael E. Smith, Tobias Zielony

El Otro, El Mismo / The Other, The Same - From 28/04/2018 to 21/07/2018,Berlin Artist(s): Los Carpinteros

Maskirovka - From 24/03/2018 to 15/04/2018,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Double Bodies - From 10/02/2018 to 17/03/2018,Berlin Artist(s): Frédéric Moser & Philippe Schwinger

Casa Negra - From 17/03/2023 to 15/04/2023,Berlin Artist(s): Marco Castillo

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

NUVOLA NUVOLA OCEANO NUVOLA FOSCHIA TU - From 09/05/2018 to 30/06/2018,Milano Artist(s): David Horvitz,Curator: Loom Gallery

DAD, WHAT’S A LITTLE BROTHER FOR ? - From 24/01/2019 to 01/03/2019,Milan Artist(s): PIERRE-ETIENNE MORELLE

A FEAST FOR FRIENDS - From 14/03/2019 to 20/04/2019,Milan Artist(s): Helmut Newton, Man Ray,Curator: Loom Gallery

OVERVIEW - From 15/05/2019 to 15/09/2019,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Very Special Gladnesses - From 25/09/2019 to 03/11/2019,Milan Artist(s): Endre Tót,Curator: Loom Gallery

Overview #2 - From 23/10/2019 to 17/11/2019,Fondazione Kenta Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Caro Spartaco - From 14/11/2019 to 11/01/2020,Milan Artist(s): Annamaria Gelmi,Curator: Loom Gallery

BEYOND MUD AND STONES - From 16/01/2020 to 22/02/2020,Milano Artist(s): Group Show,Curator: LOOM gallery

F. I. N. G. E. R. S. - From 22/09/2020 to 30/10/2020,Milano Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

WORKS - From 19/11/2020 to 10/01/2021,Milano Artist(s): Willy De Sauter,Curator: LOOM gallery

FOUR WALLS – ONE ROOM - From 11/03/2021 to 30/04/2021,Milan Artist(s): Willy De Sauter,Curator: Loom Gallery

AL LIMITE DEL VISIBILE - From 05/05/2021 to 05/06/2021,Milan Artist(s): Francesco De Prezzo,Curator: Loom Gallery

MOVIMENTO CIRCOLARE - From 09/06/2021 to 31/07/2021,Milan Artist(s): Ignacio Uriarte,Curator: LOOM gallery

T.H.U.M.B. - From 22/09/2021 to 22/10/2021,Milan Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

LE SUPERFICI E I FONDAMENTI - From 28/10/2021 to 31/12/2021,MILANO Artist(s): Enrico Castellani,Curator: LOOM gallery

Flat Sculptures - From 07/04/2022 to 08/05/2022,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: LOOM gallery

Amarillo casi Rojo, casi Azul - From 26/05/2022 to 29/07/2022,Milan Artist(s): Francisco Ugarte,Curator: LOOM gallery

Shields - From 22/09/2022 to 06/11/2022,Milan Artist(s): Pierre-Etienne Morelle,Curator: LOOM gallery

Andreae - From 25/05/2023 to 09/09/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tiziano Martini

Valgua - From 25/03/2023 to 13/05/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli

Soundproof - From 11/02/2023 to 18/03/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Jacopo Mazzonelli

MAD MAX - From 26/11/2023 to 28/01/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Max Frintrop

Domenica - From 01/10/2022 to 19/11/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Davide Mancini Zanchi,Curator: text by Alberta Romano

DOG IN THE WINDOW - From 23/07/2022 to 17/09/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Merve Iseri, Tiziano Martini, Marta Ravasi, Russell Tyler; Miguel Marina

Scala - From 19/04/2022 to 22/05/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Markus Saile,Curator: Davide Ferri

Troca - From 27/02/2022 to 02/04/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Heberth Sobral,Curator: Manuela Parrino

Pattern - From 27/11/2022 to 12/02/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tobias Hoffknecht,Curator: Dario Bonetta

Di Scooter De Pictura - From 02/10/2021 to 13/11/2021,Brescia Artist(s): Marco Neri

Pratonera - From 24/06/2021 to 19/09/2021,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Nazzarena Poli Maramotti

Markus Saile - From 07/12/2019 to 07/02/2020,Brescia, via Gabriele Rosa 20a Artist(s): MARKUS SAILE

15 → The Waiting Hall - From 15/10/2020 to 28/11/2020,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli, Max Frintrop, Marco Gobbi, Silvia Hell, Tobias Hoffknecht, Osamu Kobayashi, Simon Laureyns, Marco La Rosa, Michele Lombardelli, Davide Mancini Zanchi, Tiziano Martini, Marco Neri, Nazzarena Poli Maramotti, Markus Saile + Hanne Darboven

Floating Head - From 10/06/2020 to 19/09/2020,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Osamu Kobayashi

TOYS ARE US - From 19/10/2019 to 23/11/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): DAVIDE MANCINI ZANCHI

The Raw Morphology - From 02/07/2019 to 21/09/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): Michael Jones Mckean, Manor Grunewald, Davide Bertocchi,Curator: Gabriele Tosi

No meio do peito um buraco fundo, o mais fundo da cachoeira, onde a luz não vem de fora - From 15/07/2023 to 09/09/2023,São Paulo Artist(s): Laís Amaral

Giorgio de Chirico, nello specchio del Novecento. Warhol, Schifano, Paolini, Ghirri, Salvo - From 23/09/2023 to 16/12/2023,Lugano Artist(s): Giorgio de Chirico, Andy Warhol, Mario Schifano, Giulio Paolini, Luigi Ghirri, Salvo,Curator: Repetto Gallery

Dora Economou - Andrei Pokrovskii, In conversation - chapter #3 - From 23/05/2023 to 07/07/2023,Via Enrico Nöe 23, 20133, Milan Artist(s): Dora Economou, Andrei Pokrovskii,Curator: Domenico de Chirico

Human Zoo - From 27/04/2023 to 29/07/2023,Berlin Artist(s): Voluspa Jarpa

Electrify Everything - From 10/09/2021 to 30/10/2021,Berlin Artist(s): Marjolijn Dijkman

Fabulous Exploits of the Far East - From 04/06/2021 to 28/08/2021,Berlin Artist(s): Cian Dayrit

Syndemic Studies - From 20/03/2021 to 22/05/2021,Berlin Artist(s): Voluspa Jarpa,Curator: Tiago de Abreu Pinto

No Such Organisation - From 23/10/2020 to 21/11/2020,Potsdamer Str 72, Berlin Artist(s): Navine G. Khan-Dossos

Loney Daters - From 22/09/2022 to 15/11/2022,Milan Artist(s): Marie Matusz

Deep Water - From 23/06/2022 to 04/09/2022,Milan Artist(s): Tao Siqi

Addio al Passato - From 01/02/2018 to 24/03/2018,Milan Artist(s): Jason Gomez

Neolithic Sunshine - From 22/11/2018 to 24/01/2018,Milan Artist(s): Matteo Nasini

Notes in green - From 08/02/2019 to 21/03/2019,Milan Artist(s): Catherine Parsonage

Amarena - From 26/03/2019 to 25/05/2019,Milan Artist(s): Valerio Nicolai

Pig Latin in Quicksand - From 06/06/2019 to 31/07/2019,Milan Artist(s): Sam Anderson,Justin Caguiat,Craig Kalpakjian, Dani Leder, Kate Levant, Vijay Masharani, Tarwuk,Curator: Andrew Ross and Clima

ENRIQUE - From 03/06/2020 to 19/09/2020,Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Gianluca Concialdi

Terra Incognita - From 28/01/2021 to 20/03/2021,Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Jason Gomez

Firmament of Time - From 20/04/2021 to 29/05/2021,Clima, Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Justine Neuberger

Triage - From 10/06/2021 to 04/09/2021,Clima, Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Vijay Masharani

Leisure Sports - From 05/06/2018 to 28/07/2018,Milan Artist(s): Jonah King

Appunti dall'Inframezzo - From 16/11/2021 to 07/01/2022,Milan Artist(s): Nicola Martini

Sole con le code - From 29/03/2022 to 11/06/2022,Milan Artist(s): Valerio Nicolai

Curva di Gallo - From 03/04/2018 to 26/05/2018,Milan Artist(s): Gianluca Concialdi,Curator: Geraldine Blais

LIKE A GOOD, GOOD, GOOD BOY - From 28/04/2023 to 01/07/2023,Berlin Artist(s): Hiwa K

BARBARA HAMMER & HUDINILSON JR - From 17/03/2023 to 15/04/2023,Berlin Artist(s): Barbara Hammer, Hudinilson Jr.

Watching TV in Narva - From 28/01/2023 to 04/03/2023,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Das Auto Rosi Aber - From 26/11/2022 to 14/01/2023,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian, Candice Breitz, Marco A. Castillo, Chto Delat, Alice Creischer, Heinrich Dunst, Anna Ehrenstein, Sophie Gogl, Clegg & Guttmann, Peter Friedl, Barbara Hammer, Hiwa K, Simon Lehner, Renzo Martens, Mario Pfeifer, Santiago Sierra, Oswald Oberhuber, Michael E. Smith, Franz Erhard Walther

Proof of the Unthinkable - From 16/09/2022 to 12/11/2022,Berlin Artist(s): Mario Pfeifer

Joint Ventures: Carlos/Ishikawa, London: Richard Sides - Basic Vision - From 16/09/2022 to 12/11/2022,Berlin Artist(s): Richard Sides

Canary Archive - From 15/07/2022 to 20/08/2022,Berlin Artist(s): Chto Delat

Anna Boghiguian / Alice Creischer - From 29/04/2022 to 25/06/2022,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian, Alice Creischer

Anna Boghiguian - From 29/04/2022 to 25/06/2022,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian

Balot - From 11/02/2022 to 08/04/2022,Berlin Artist(s): CATPC, Renzo Martens

Idea / Ideal - From 12/11/2021 to 28/01/2022,Berlin Artist(s): Marco A. Castillo

The Albanian Conference: Home Is Where The Hatred Is - From 12/11/2021 to 28/01/2022,Berlin Artist(s): Anna Ehrenstein, feat. DNA, Fadescha, Rebecca-Pokua Korang

Michael E. Smith - From 10/09/2021 to 31/10/2021,Berlin Artist(s): Michael E. Smith

The Bell Project - From 18/06/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Hiwa K

Joint Ventures: Felix Gaudlitz, Vienna - From 18/06/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Milena Büsch, Simon Lässig, Vera Lutz

Jars - From 01/05/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Sophie Gogl

What Must Not Be, Cannot Be - From 01/05/2021 to 12/06/2021,Berlin Artist(s): Mario Pfeifer

Joint Ventures: Sonia Leimer - Junks of Joy, presented by Galerie Nächst St.Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Wien - From 01/05/2021 to 12/06/2021,Berlin Artist(s): Sonia Leimer

Downstairs: Forced Love - From 26/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): CATPC

Joint Ventures: Collier Schorr - Day for Night (1992/2021), presented by Modern Art, London - From 08/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): Collier Schorr

Permanente Veränderung - From 08/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): Oswald Oberhuber

KOLONNEN - hohenzollern ist jetzt ein Verb - From 20/11/2020 to 30/01/2021,Berlin Artist(s): Dierk Schmidt

Would you like to meet your neighbour? - From 11/09/2020 to 07/11/2020,Berlin Artist(s): Barbara Hammer

Downstairs: Two Recent Films - From 11/09/2020 to 07/11/2020,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Out of the Dark II - From 23/05/2020 to 15/08/2020,Berlin Artist(s): Candice Breitz, Chto Delat, Clegg & Guttmann, Alice Creischer, Heinrich Dunst, Estate of Barbara Hammer, The Cabinet of Ramon Haze, Hiwa K, Frédéric Moser & Philippe Schwinger, Oswald Oberhuber, Mario Pfeifer, Dierk Schmidt, Santiago Sierra, Michael E. Smith, Franz Erhard Walther, Clemens von Wedemeyer, Tobias Zielony, CATPC, Anna Ehrenstein, Christoph Schäfer

Machines to Change the World - From 15/02/2020 to 14/03/2020,Berlin Artist(s): Elena Asins

Maschinen zur Veränderung der Welt - From 15/02/2020 to 14/03/2020,Berlin Artist(s): The Cabinet of Ramon Haze

Toasted Angles, Sounds of Steel - From 23/11/2019 to 01/02/2020,Berlin Artist(s): León Ferrari

Stadtschlawinereien - From 07/09/2019 to 09/11/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer, Dierk Schmidt, Michael E. Smith, Brandlhuber+, Larissa Fassler, Adelita Husni-Bey, Peng!, Andrea Pichl, Andreas Siekmann, Bárbara Wagner & Benjamin de Burca, Weekend & Plaste, et al.

Clegg & Guttmann and Franz Erhard Walther - From 26/04/2019 to 27/07/2019,Berlin Artist(s): Clegg & Guttmann, Franz Erhard Walther

Ostalgie - From 01/02/2019 to 06/04/2019,Berlin Artist(s): Henrike Naumann

His Master's Voice - From 23/11/2018 to 19/01/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer

Crusoe - From 23/11/2018 to 19/01/2019,Berlin Artist(s): Eugenio Dittborn

Was euch am Leben hält, ist, was bei uns zu Asche zerfällt - From 07/09/2018 to 09/11/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer, Henrike Naumann, Mario Pfeifer, Michael E. Smith, Tobias Zielony

El Otro, El Mismo / The Other, The Same - From 28/04/2018 to 21/07/2018,Berlin Artist(s): Los Carpinteros

Maskirovka - From 24/03/2018 to 15/04/2018,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Double Bodies - From 10/02/2018 to 17/03/2018,Berlin Artist(s): Frédéric Moser & Philippe Schwinger

Casa Negra - From 17/03/2023 to 15/04/2023,Berlin Artist(s): Marco Castillo

Abri - From 20/05/2023 to 15/06/2023,Paris Artist(s): Lou Ros

sieste jaune - From 11/03/2023 to 08/04/2023,Paris Artist(s): Kaï-Chun Chang, Max Coulon, Jordan Madlon

Slapstick Melody - From 28/01/2023 to 25/02/2023,Paris Artist(s): Fabio Viscogliosi

Kick-Off - From 22/10/2022 to 03/12/2023,Paris Artist(s): Mario Picardo

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

NUVOLA NUVOLA OCEANO NUVOLA FOSCHIA TU - From 09/05/2018 to 30/06/2018,Milano Artist(s): David Horvitz,Curator: Loom Gallery

DAD, WHAT’S A LITTLE BROTHER FOR ? - From 24/01/2019 to 01/03/2019,Milan Artist(s): PIERRE-ETIENNE MORELLE

A FEAST FOR FRIENDS - From 14/03/2019 to 20/04/2019,Milan Artist(s): Helmut Newton, Man Ray,Curator: Loom Gallery

OVERVIEW - From 15/05/2019 to 15/09/2019,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Very Special Gladnesses - From 25/09/2019 to 03/11/2019,Milan Artist(s): Endre Tót,Curator: Loom Gallery

Overview #2 - From 23/10/2019 to 17/11/2019,Fondazione Kenta Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Caro Spartaco - From 14/11/2019 to 11/01/2020,Milan Artist(s): Annamaria Gelmi,Curator: Loom Gallery

BEYOND MUD AND STONES - From 16/01/2020 to 22/02/2020,Milano Artist(s): Group Show,Curator: LOOM gallery

F. I. N. G. E. R. S. - From 22/09/2020 to 30/10/2020,Milano Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

WORKS - From 19/11/2020 to 10/01/2021,Milano Artist(s): Willy De Sauter,Curator: LOOM gallery

FOUR WALLS – ONE ROOM - From 11/03/2021 to 30/04/2021,Milan Artist(s): Willy De Sauter,Curator: Loom Gallery

AL LIMITE DEL VISIBILE - From 05/05/2021 to 05/06/2021,Milan Artist(s): Francesco De Prezzo,Curator: Loom Gallery

MOVIMENTO CIRCOLARE - From 09/06/2021 to 31/07/2021,Milan Artist(s): Ignacio Uriarte,Curator: LOOM gallery

T.H.U.M.B. - From 22/09/2021 to 22/10/2021,Milan Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

LE SUPERFICI E I FONDAMENTI - From 28/10/2021 to 31/12/2021,MILANO Artist(s): Enrico Castellani,Curator: LOOM gallery

Flat Sculptures - From 07/04/2022 to 08/05/2022,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: LOOM gallery

Amarillo casi Rojo, casi Azul - From 26/05/2022 to 29/07/2022,Milan Artist(s): Francisco Ugarte,Curator: LOOM gallery

Shields - From 22/09/2022 to 06/11/2022,Milan Artist(s): Pierre-Etienne Morelle,Curator: LOOM gallery

Andreae - From 25/05/2023 to 09/09/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tiziano Martini

Valgua - From 25/03/2023 to 13/05/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli

Soundproof - From 11/02/2023 to 18/03/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Jacopo Mazzonelli

MAD MAX - From 26/11/2023 to 28/01/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Max Frintrop

Domenica - From 01/10/2022 to 19/11/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Davide Mancini Zanchi,Curator: text by Alberta Romano

DOG IN THE WINDOW - From 23/07/2022 to 17/09/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Merve Iseri, Tiziano Martini, Marta Ravasi, Russell Tyler; Miguel Marina

Scala - From 19/04/2022 to 22/05/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Markus Saile,Curator: Davide Ferri

Troca - From 27/02/2022 to 02/04/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Heberth Sobral,Curator: Manuela Parrino

Pattern - From 27/11/2022 to 12/02/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tobias Hoffknecht,Curator: Dario Bonetta

Di Scooter De Pictura - From 02/10/2021 to 13/11/2021,Brescia Artist(s): Marco Neri

Pratonera - From 24/06/2021 to 19/09/2021,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Nazzarena Poli Maramotti

Markus Saile - From 07/12/2019 to 07/02/2020,Brescia, via Gabriele Rosa 20a Artist(s): MARKUS SAILE

15 → The Waiting Hall - From 15/10/2020 to 28/11/2020,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli, Max Frintrop, Marco Gobbi, Silvia Hell, Tobias Hoffknecht, Osamu Kobayashi, Simon Laureyns, Marco La Rosa, Michele Lombardelli, Davide Mancini Zanchi, Tiziano Martini, Marco Neri, Nazzarena Poli Maramotti, Markus Saile + Hanne Darboven

Floating Head - From 10/06/2020 to 19/09/2020,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Osamu Kobayashi

TOYS ARE US - From 19/10/2019 to 23/11/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): DAVIDE MANCINI ZANCHI

The Raw Morphology - From 02/07/2019 to 21/09/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): Michael Jones Mckean, Manor Grunewald, Davide Bertocchi,Curator: Gabriele Tosi

No meio do peito um buraco fundo, o mais fundo da cachoeira, onde a luz não vem de fora - From 15/07/2023 to 09/09/2023,São Paulo Artist(s): Laís Amaral

Giorgio de Chirico, nello specchio del Novecento. Warhol, Schifano, Paolini, Ghirri, Salvo - From 23/09/2023 to 16/12/2023,Lugano Artist(s): Giorgio de Chirico, Andy Warhol, Mario Schifano, Giulio Paolini, Luigi Ghirri, Salvo,Curator: Repetto Gallery

Dora Economou - Andrei Pokrovskii, In conversation - chapter #3 - From 23/05/2023 to 07/07/2023,Via Enrico Nöe 23, 20133, Milan Artist(s): Dora Economou, Andrei Pokrovskii,Curator: Domenico de Chirico

Human Zoo - From 27/04/2023 to 29/07/2023,Berlin Artist(s): Voluspa Jarpa

Electrify Everything - From 10/09/2021 to 30/10/2021,Berlin Artist(s): Marjolijn Dijkman

Fabulous Exploits of the Far East - From 04/06/2021 to 28/08/2021,Berlin Artist(s): Cian Dayrit

Syndemic Studies - From 20/03/2021 to 22/05/2021,Berlin Artist(s): Voluspa Jarpa,Curator: Tiago de Abreu Pinto

No Such Organisation - From 23/10/2020 to 21/11/2020,Potsdamer Str 72, Berlin Artist(s): Navine G. Khan-Dossos

Loney Daters - From 22/09/2022 to 15/11/2022,Milan Artist(s): Marie Matusz

Deep Water - From 23/06/2022 to 04/09/2022,Milan Artist(s): Tao Siqi

Addio al Passato - From 01/02/2018 to 24/03/2018,Milan Artist(s): Jason Gomez

Neolithic Sunshine - From 22/11/2018 to 24/01/2018,Milan Artist(s): Matteo Nasini

Notes in green - From 08/02/2019 to 21/03/2019,Milan Artist(s): Catherine Parsonage

Amarena - From 26/03/2019 to 25/05/2019,Milan Artist(s): Valerio Nicolai

Pig Latin in Quicksand - From 06/06/2019 to 31/07/2019,Milan Artist(s): Sam Anderson,Justin Caguiat,Craig Kalpakjian, Dani Leder, Kate Levant, Vijay Masharani, Tarwuk,Curator: Andrew Ross and Clima

ENRIQUE - From 03/06/2020 to 19/09/2020,Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Gianluca Concialdi

Terra Incognita - From 28/01/2021 to 20/03/2021,Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Jason Gomez

Firmament of Time - From 20/04/2021 to 29/05/2021,Clima, Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Justine Neuberger

Triage - From 10/06/2021 to 04/09/2021,Clima, Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Vijay Masharani

Leisure Sports - From 05/06/2018 to 28/07/2018,Milan Artist(s): Jonah King

Appunti dall'Inframezzo - From 16/11/2021 to 07/01/2022,Milan Artist(s): Nicola Martini

Sole con le code - From 29/03/2022 to 11/06/2022,Milan Artist(s): Valerio Nicolai

Curva di Gallo - From 03/04/2018 to 26/05/2018,Milan Artist(s): Gianluca Concialdi,Curator: Geraldine Blais

LIKE A GOOD, GOOD, GOOD BOY - From 28/04/2023 to 01/07/2023,Berlin Artist(s): Hiwa K

BARBARA HAMMER & HUDINILSON JR - From 17/03/2023 to 15/04/2023,Berlin Artist(s): Barbara Hammer, Hudinilson Jr.

Watching TV in Narva - From 28/01/2023 to 04/03/2023,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Das Auto Rosi Aber - From 26/11/2022 to 14/01/2023,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian, Candice Breitz, Marco A. Castillo, Chto Delat, Alice Creischer, Heinrich Dunst, Anna Ehrenstein, Sophie Gogl, Clegg & Guttmann, Peter Friedl, Barbara Hammer, Hiwa K, Simon Lehner, Renzo Martens, Mario Pfeifer, Santiago Sierra, Oswald Oberhuber, Michael E. Smith, Franz Erhard Walther

Proof of the Unthinkable - From 16/09/2022 to 12/11/2022,Berlin Artist(s): Mario Pfeifer

Joint Ventures: Carlos/Ishikawa, London: Richard Sides - Basic Vision - From 16/09/2022 to 12/11/2022,Berlin Artist(s): Richard Sides

Canary Archive - From 15/07/2022 to 20/08/2022,Berlin Artist(s): Chto Delat

Anna Boghiguian / Alice Creischer - From 29/04/2022 to 25/06/2022,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian, Alice Creischer

Anna Boghiguian - From 29/04/2022 to 25/06/2022,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian

Balot - From 11/02/2022 to 08/04/2022,Berlin Artist(s): CATPC, Renzo Martens

Idea / Ideal - From 12/11/2021 to 28/01/2022,Berlin Artist(s): Marco A. Castillo

The Albanian Conference: Home Is Where The Hatred Is - From 12/11/2021 to 28/01/2022,Berlin Artist(s): Anna Ehrenstein, feat. DNA, Fadescha, Rebecca-Pokua Korang

Michael E. Smith - From 10/09/2021 to 31/10/2021,Berlin Artist(s): Michael E. Smith

The Bell Project - From 18/06/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Hiwa K

Joint Ventures: Felix Gaudlitz, Vienna - From 18/06/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Milena Büsch, Simon Lässig, Vera Lutz

Jars - From 01/05/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Sophie Gogl

What Must Not Be, Cannot Be - From 01/05/2021 to 12/06/2021,Berlin Artist(s): Mario Pfeifer

Joint Ventures: Sonia Leimer - Junks of Joy, presented by Galerie Nächst St.Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Wien - From 01/05/2021 to 12/06/2021,Berlin Artist(s): Sonia Leimer

Downstairs: Forced Love - From 26/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): CATPC

Joint Ventures: Collier Schorr - Day for Night (1992/2021), presented by Modern Art, London - From 08/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): Collier Schorr

Permanente Veränderung - From 08/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): Oswald Oberhuber

KOLONNEN - hohenzollern ist jetzt ein Verb - From 20/11/2020 to 30/01/2021,Berlin Artist(s): Dierk Schmidt

Would you like to meet your neighbour? - From 11/09/2020 to 07/11/2020,Berlin Artist(s): Barbara Hammer

Downstairs: Two Recent Films - From 11/09/2020 to 07/11/2020,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Out of the Dark II - From 23/05/2020 to 15/08/2020,Berlin Artist(s): Candice Breitz, Chto Delat, Clegg & Guttmann, Alice Creischer, Heinrich Dunst, Estate of Barbara Hammer, The Cabinet of Ramon Haze, Hiwa K, Frédéric Moser & Philippe Schwinger, Oswald Oberhuber, Mario Pfeifer, Dierk Schmidt, Santiago Sierra, Michael E. Smith, Franz Erhard Walther, Clemens von Wedemeyer, Tobias Zielony, CATPC, Anna Ehrenstein, Christoph Schäfer

Machines to Change the World - From 15/02/2020 to 14/03/2020,Berlin Artist(s): Elena Asins

Maschinen zur Veränderung der Welt - From 15/02/2020 to 14/03/2020,Berlin Artist(s): The Cabinet of Ramon Haze

Toasted Angles, Sounds of Steel - From 23/11/2019 to 01/02/2020,Berlin Artist(s): León Ferrari

Stadtschlawinereien - From 07/09/2019 to 09/11/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer, Dierk Schmidt, Michael E. Smith, Brandlhuber+, Larissa Fassler, Adelita Husni-Bey, Peng!, Andrea Pichl, Andreas Siekmann, Bárbara Wagner & Benjamin de Burca, Weekend & Plaste, et al.

Clegg & Guttmann and Franz Erhard Walther - From 26/04/2019 to 27/07/2019,Berlin Artist(s): Clegg & Guttmann, Franz Erhard Walther

Ostalgie - From 01/02/2019 to 06/04/2019,Berlin Artist(s): Henrike Naumann

His Master's Voice - From 23/11/2018 to 19/01/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer

Crusoe - From 23/11/2018 to 19/01/2019,Berlin Artist(s): Eugenio Dittborn

Was euch am Leben hält, ist, was bei uns zu Asche zerfällt - From 07/09/2018 to 09/11/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer, Henrike Naumann, Mario Pfeifer, Michael E. Smith, Tobias Zielony

El Otro, El Mismo / The Other, The Same - From 28/04/2018 to 21/07/2018,Berlin Artist(s): Los Carpinteros

Maskirovka - From 24/03/2018 to 15/04/2018,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Double Bodies - From 10/02/2018 to 17/03/2018,Berlin Artist(s): Frédéric Moser & Philippe Schwinger

Casa Negra - From 17/03/2023 to 15/04/2023,Berlin Artist(s): Marco Castillo

Abri - From 20/05/2023 to 15/06/2023,Paris Artist(s): Lou Ros

sieste jaune - From 11/03/2023 to 08/04/2023,Paris Artist(s): Kaï-Chun Chang, Max Coulon, Jordan Madlon

Slapstick Melody - From 28/01/2023 to 25/02/2023,Paris Artist(s): Fabio Viscogliosi

Kick-Off - From 22/10/2022 to 03/12/2023,Paris Artist(s): Mario Picardo

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

NUVOLA NUVOLA OCEANO NUVOLA FOSCHIA TU - From 09/05/2018 to 30/06/2018,Milano Artist(s): David Horvitz,Curator: Loom Gallery

DAD, WHAT’S A LITTLE BROTHER FOR ? - From 24/01/2019 to 01/03/2019,Milan Artist(s): PIERRE-ETIENNE MORELLE

A FEAST FOR FRIENDS - From 14/03/2019 to 20/04/2019,Milan Artist(s): Helmut Newton, Man Ray,Curator: Loom Gallery

OVERVIEW - From 15/05/2019 to 15/09/2019,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Very Special Gladnesses - From 25/09/2019 to 03/11/2019,Milan Artist(s): Endre Tót,Curator: Loom Gallery

Overview #2 - From 23/10/2019 to 17/11/2019,Fondazione Kenta Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Caro Spartaco - From 14/11/2019 to 11/01/2020,Milan Artist(s): Annamaria Gelmi,Curator: Loom Gallery

BEYOND MUD AND STONES - From 16/01/2020 to 22/02/2020,Milano Artist(s): Group Show,Curator: LOOM gallery

F. I. N. G. E. R. S. - From 22/09/2020 to 30/10/2020,Milano Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

WORKS - From 19/11/2020 to 10/01/2021,Milano Artist(s): Willy De Sauter,Curator: LOOM gallery

FOUR WALLS – ONE ROOM - From 11/03/2021 to 30/04/2021,Milan Artist(s): Willy De Sauter,Curator: Loom Gallery

AL LIMITE DEL VISIBILE - From 05/05/2021 to 05/06/2021,Milan Artist(s): Francesco De Prezzo,Curator: Loom Gallery

MOVIMENTO CIRCOLARE - From 09/06/2021 to 31/07/2021,Milan Artist(s): Ignacio Uriarte,Curator: LOOM gallery

T.H.U.M.B. - From 22/09/2021 to 22/10/2021,Milan Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

LE SUPERFICI E I FONDAMENTI - From 28/10/2021 to 31/12/2021,MILANO Artist(s): Enrico Castellani,Curator: LOOM gallery

Flat Sculptures - From 07/04/2022 to 08/05/2022,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: LOOM gallery

Amarillo casi Rojo, casi Azul - From 26/05/2022 to 29/07/2022,Milan Artist(s): Francisco Ugarte,Curator: LOOM gallery

Shields - From 22/09/2022 to 06/11/2022,Milan Artist(s): Pierre-Etienne Morelle,Curator: LOOM gallery

Andreae - From 25/05/2023 to 09/09/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tiziano Martini

Valgua - From 25/03/2023 to 13/05/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli

Soundproof - From 11/02/2023 to 18/03/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Jacopo Mazzonelli

MAD MAX - From 26/11/2023 to 28/01/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Max Frintrop

Domenica - From 01/10/2022 to 19/11/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Davide Mancini Zanchi,Curator: text by Alberta Romano

DOG IN THE WINDOW - From 23/07/2022 to 17/09/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Merve Iseri, Tiziano Martini, Marta Ravasi, Russell Tyler; Miguel Marina

Scala - From 19/04/2022 to 22/05/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Markus Saile,Curator: Davide Ferri

Troca - From 27/02/2022 to 02/04/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Heberth Sobral,Curator: Manuela Parrino

Pattern - From 27/11/2022 to 12/02/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tobias Hoffknecht,Curator: Dario Bonetta

Di Scooter De Pictura - From 02/10/2021 to 13/11/2021,Brescia Artist(s): Marco Neri

Pratonera - From 24/06/2021 to 19/09/2021,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Nazzarena Poli Maramotti

Markus Saile - From 07/12/2019 to 07/02/2020,Brescia, via Gabriele Rosa 20a Artist(s): MARKUS SAILE

15 → The Waiting Hall - From 15/10/2020 to 28/11/2020,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli, Max Frintrop, Marco Gobbi, Silvia Hell, Tobias Hoffknecht, Osamu Kobayashi, Simon Laureyns, Marco La Rosa, Michele Lombardelli, Davide Mancini Zanchi, Tiziano Martini, Marco Neri, Nazzarena Poli Maramotti, Markus Saile + Hanne Darboven

Floating Head - From 10/06/2020 to 19/09/2020,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Osamu Kobayashi

TOYS ARE US - From 19/10/2019 to 23/11/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): DAVIDE MANCINI ZANCHI

The Raw Morphology - From 02/07/2019 to 21/09/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): Michael Jones Mckean, Manor Grunewald, Davide Bertocchi,Curator: Gabriele Tosi

No meio do peito um buraco fundo, o mais fundo da cachoeira, onde a luz não vem de fora - From 15/07/2023 to 09/09/2023,São Paulo Artist(s): Laís Amaral

Giorgio de Chirico, nello specchio del Novecento. Warhol, Schifano, Paolini, Ghirri, Salvo - From 23/09/2023 to 16/12/2023,Lugano Artist(s): Giorgio de Chirico, Andy Warhol, Mario Schifano, Giulio Paolini, Luigi Ghirri, Salvo,Curator: Repetto Gallery

Dora Economou - Andrei Pokrovskii, In conversation - chapter #3 - From 23/05/2023 to 07/07/2023,Via Enrico Nöe 23, 20133, Milan Artist(s): Dora Economou, Andrei Pokrovskii,Curator: Domenico de Chirico

Human Zoo - From 27/04/2023 to 29/07/2023,Berlin Artist(s): Voluspa Jarpa

Electrify Everything - From 10/09/2021 to 30/10/2021,Berlin Artist(s): Marjolijn Dijkman

Fabulous Exploits of the Far East - From 04/06/2021 to 28/08/2021,Berlin Artist(s): Cian Dayrit

Syndemic Studies - From 20/03/2021 to 22/05/2021,Berlin Artist(s): Voluspa Jarpa,Curator: Tiago de Abreu Pinto

No Such Organisation - From 23/10/2020 to 21/11/2020,Potsdamer Str 72, Berlin Artist(s): Navine G. Khan-Dossos

Loney Daters - From 22/09/2022 to 15/11/2022,Milan Artist(s): Marie Matusz

Deep Water - From 23/06/2022 to 04/09/2022,Milan Artist(s): Tao Siqi

Addio al Passato - From 01/02/2018 to 24/03/2018,Milan Artist(s): Jason Gomez

Neolithic Sunshine - From 22/11/2018 to 24/01/2018,Milan Artist(s): Matteo Nasini

Notes in green - From 08/02/2019 to 21/03/2019,Milan Artist(s): Catherine Parsonage

Amarena - From 26/03/2019 to 25/05/2019,Milan Artist(s): Valerio Nicolai

Pig Latin in Quicksand - From 06/06/2019 to 31/07/2019,Milan Artist(s): Sam Anderson,Justin Caguiat,Craig Kalpakjian, Dani Leder, Kate Levant, Vijay Masharani, Tarwuk,Curator: Andrew Ross and Clima

ENRIQUE - From 03/06/2020 to 19/09/2020,Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Gianluca Concialdi

Terra Incognita - From 28/01/2021 to 20/03/2021,Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Jason Gomez

Firmament of Time - From 20/04/2021 to 29/05/2021,Clima, Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Justine Neuberger

Triage - From 10/06/2021 to 04/09/2021,Clima, Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Vijay Masharani

Leisure Sports - From 05/06/2018 to 28/07/2018,Milan Artist(s): Jonah King

Appunti dall'Inframezzo - From 16/11/2021 to 07/01/2022,Milan Artist(s): Nicola Martini

Sole con le code - From 29/03/2022 to 11/06/2022,Milan Artist(s): Valerio Nicolai

Curva di Gallo - From 03/04/2018 to 26/05/2018,Milan Artist(s): Gianluca Concialdi,Curator: Geraldine Blais

LIKE A GOOD, GOOD, GOOD BOY - From 28/04/2023 to 01/07/2023,Berlin Artist(s): Hiwa K

BARBARA HAMMER & HUDINILSON JR - From 17/03/2023 to 15/04/2023,Berlin Artist(s): Barbara Hammer, Hudinilson Jr.

Watching TV in Narva - From 28/01/2023 to 04/03/2023,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Das Auto Rosi Aber - From 26/11/2022 to 14/01/2023,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian, Candice Breitz, Marco A. Castillo, Chto Delat, Alice Creischer, Heinrich Dunst, Anna Ehrenstein, Sophie Gogl, Clegg & Guttmann, Peter Friedl, Barbara Hammer, Hiwa K, Simon Lehner, Renzo Martens, Mario Pfeifer, Santiago Sierra, Oswald Oberhuber, Michael E. Smith, Franz Erhard Walther

Proof of the Unthinkable - From 16/09/2022 to 12/11/2022,Berlin Artist(s): Mario Pfeifer

Joint Ventures: Carlos/Ishikawa, London: Richard Sides - Basic Vision - From 16/09/2022 to 12/11/2022,Berlin Artist(s): Richard Sides

Canary Archive - From 15/07/2022 to 20/08/2022,Berlin Artist(s): Chto Delat

Anna Boghiguian / Alice Creischer - From 29/04/2022 to 25/06/2022,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian, Alice Creischer

Anna Boghiguian - From 29/04/2022 to 25/06/2022,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian

Balot - From 11/02/2022 to 08/04/2022,Berlin Artist(s): CATPC, Renzo Martens

Idea / Ideal - From 12/11/2021 to 28/01/2022,Berlin Artist(s): Marco A. Castillo

The Albanian Conference: Home Is Where The Hatred Is - From 12/11/2021 to 28/01/2022,Berlin Artist(s): Anna Ehrenstein, feat. DNA, Fadescha, Rebecca-Pokua Korang

Michael E. Smith - From 10/09/2021 to 31/10/2021,Berlin Artist(s): Michael E. Smith

The Bell Project - From 18/06/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Hiwa K

Joint Ventures: Felix Gaudlitz, Vienna - From 18/06/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Milena Büsch, Simon Lässig, Vera Lutz

Jars - From 01/05/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Sophie Gogl

What Must Not Be, Cannot Be - From 01/05/2021 to 12/06/2021,Berlin Artist(s): Mario Pfeifer

Joint Ventures: Sonia Leimer - Junks of Joy, presented by Galerie Nächst St.Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Wien - From 01/05/2021 to 12/06/2021,Berlin Artist(s): Sonia Leimer

Downstairs: Forced Love - From 26/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): CATPC

Joint Ventures: Collier Schorr - Day for Night (1992/2021), presented by Modern Art, London - From 08/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): Collier Schorr

Permanente Veränderung - From 08/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): Oswald Oberhuber

KOLONNEN - hohenzollern ist jetzt ein Verb - From 20/11/2020 to 30/01/2021,Berlin Artist(s): Dierk Schmidt

Would you like to meet your neighbour? - From 11/09/2020 to 07/11/2020,Berlin Artist(s): Barbara Hammer

Downstairs: Two Recent Films - From 11/09/2020 to 07/11/2020,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Out of the Dark II - From 23/05/2020 to 15/08/2020,Berlin Artist(s): Candice Breitz, Chto Delat, Clegg & Guttmann, Alice Creischer, Heinrich Dunst, Estate of Barbara Hammer, The Cabinet of Ramon Haze, Hiwa K, Frédéric Moser & Philippe Schwinger, Oswald Oberhuber, Mario Pfeifer, Dierk Schmidt, Santiago Sierra, Michael E. Smith, Franz Erhard Walther, Clemens von Wedemeyer, Tobias Zielony, CATPC, Anna Ehrenstein, Christoph Schäfer

Machines to Change the World - From 15/02/2020 to 14/03/2020,Berlin Artist(s): Elena Asins

Maschinen zur Veränderung der Welt - From 15/02/2020 to 14/03/2020,Berlin Artist(s): The Cabinet of Ramon Haze

Toasted Angles, Sounds of Steel - From 23/11/2019 to 01/02/2020,Berlin Artist(s): León Ferrari

Stadtschlawinereien - From 07/09/2019 to 09/11/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer, Dierk Schmidt, Michael E. Smith, Brandlhuber+, Larissa Fassler, Adelita Husni-Bey, Peng!, Andrea Pichl, Andreas Siekmann, Bárbara Wagner & Benjamin de Burca, Weekend & Plaste, et al.

Clegg & Guttmann and Franz Erhard Walther - From 26/04/2019 to 27/07/2019,Berlin Artist(s): Clegg & Guttmann, Franz Erhard Walther

Ostalgie - From 01/02/2019 to 06/04/2019,Berlin Artist(s): Henrike Naumann

His Master's Voice - From 23/11/2018 to 19/01/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer

Crusoe - From 23/11/2018 to 19/01/2019,Berlin Artist(s): Eugenio Dittborn

Was euch am Leben hält, ist, was bei uns zu Asche zerfällt - From 07/09/2018 to 09/11/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer, Henrike Naumann, Mario Pfeifer, Michael E. Smith, Tobias Zielony

El Otro, El Mismo / The Other, The Same - From 28/04/2018 to 21/07/2018,Berlin Artist(s): Los Carpinteros

Maskirovka - From 24/03/2018 to 15/04/2018,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Double Bodies - From 10/02/2018 to 17/03/2018,Berlin Artist(s): Frédéric Moser & Philippe Schwinger

Casa Negra - From 17/03/2023 to 15/04/2023,Berlin Artist(s): Marco Castillo

Abri - From 20/05/2023 to 15/06/2023,Paris Artist(s): Lou Ros

sieste jaune - From 11/03/2023 to 08/04/2023,Paris Artist(s): Kaï-Chun Chang, Max Coulon, Jordan Madlon

Slapstick Melody - From 28/01/2023 to 25/02/2023,Paris Artist(s): Fabio Viscogliosi

Kick-Off - From 22/10/2022 to 03/12/2023,Paris Artist(s): Mario Picardo

space as a duty of care - From 21/04/2023 to 20/09/2023,Bologna Artist(s): Simon Callery, Anneke Eussen, Jacopo Mazzonelli, Goran Petercol, Silvia Stefani,Curator: Daniele Capra

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

NUVOLA NUVOLA OCEANO NUVOLA FOSCHIA TU - From 09/05/2018 to 30/06/2018,Milano Artist(s): David Horvitz,Curator: Loom Gallery

DAD, WHAT’S A LITTLE BROTHER FOR ? - From 24/01/2019 to 01/03/2019,Milan Artist(s): PIERRE-ETIENNE MORELLE

A FEAST FOR FRIENDS - From 14/03/2019 to 20/04/2019,Milan Artist(s): Helmut Newton, Man Ray,Curator: Loom Gallery

OVERVIEW - From 15/05/2019 to 15/09/2019,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Very Special Gladnesses - From 25/09/2019 to 03/11/2019,Milan Artist(s): Endre Tót,Curator: Loom Gallery

Overview #2 - From 23/10/2019 to 17/11/2019,Fondazione Kenta Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Caro Spartaco - From 14/11/2019 to 11/01/2020,Milan Artist(s): Annamaria Gelmi,Curator: Loom Gallery

BEYOND MUD AND STONES - From 16/01/2020 to 22/02/2020,Milano Artist(s): Group Show,Curator: LOOM gallery

F. I. N. G. E. R. S. - From 22/09/2020 to 30/10/2020,Milano Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

WORKS - From 19/11/2020 to 10/01/2021,Milano Artist(s): Willy De Sauter,Curator: LOOM gallery

FOUR WALLS – ONE ROOM - From 11/03/2021 to 30/04/2021,Milan Artist(s): Willy De Sauter,Curator: Loom Gallery

AL LIMITE DEL VISIBILE - From 05/05/2021 to 05/06/2021,Milan Artist(s): Francesco De Prezzo,Curator: Loom Gallery

MOVIMENTO CIRCOLARE - From 09/06/2021 to 31/07/2021,Milan Artist(s): Ignacio Uriarte,Curator: LOOM gallery

T.H.U.M.B. - From 22/09/2021 to 22/10/2021,Milan Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

LE SUPERFICI E I FONDAMENTI - From 28/10/2021 to 31/12/2021,MILANO Artist(s): Enrico Castellani,Curator: LOOM gallery

Flat Sculptures - From 07/04/2022 to 08/05/2022,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: LOOM gallery

Amarillo casi Rojo, casi Azul - From 26/05/2022 to 29/07/2022,Milan Artist(s): Francisco Ugarte,Curator: LOOM gallery

Shields - From 22/09/2022 to 06/11/2022,Milan Artist(s): Pierre-Etienne Morelle,Curator: LOOM gallery

Andreae - From 25/05/2023 to 09/09/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tiziano Martini

Valgua - From 25/03/2023 to 13/05/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli

Soundproof - From 11/02/2023 to 18/03/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Jacopo Mazzonelli

MAD MAX - From 26/11/2023 to 28/01/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Max Frintrop

Domenica - From 01/10/2022 to 19/11/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Davide Mancini Zanchi,Curator: text by Alberta Romano

DOG IN THE WINDOW - From 23/07/2022 to 17/09/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Merve Iseri, Tiziano Martini, Marta Ravasi, Russell Tyler; Miguel Marina

Scala - From 19/04/2022 to 22/05/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Markus Saile,Curator: Davide Ferri

Troca - From 27/02/2022 to 02/04/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Heberth Sobral,Curator: Manuela Parrino

Pattern - From 27/11/2022 to 12/02/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tobias Hoffknecht,Curator: Dario Bonetta

Di Scooter De Pictura - From 02/10/2021 to 13/11/2021,Brescia Artist(s): Marco Neri

Pratonera - From 24/06/2021 to 19/09/2021,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Nazzarena Poli Maramotti

Markus Saile - From 07/12/2019 to 07/02/2020,Brescia, via Gabriele Rosa 20a Artist(s): MARKUS SAILE

15 → The Waiting Hall - From 15/10/2020 to 28/11/2020,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli, Max Frintrop, Marco Gobbi, Silvia Hell, Tobias Hoffknecht, Osamu Kobayashi, Simon Laureyns, Marco La Rosa, Michele Lombardelli, Davide Mancini Zanchi, Tiziano Martini, Marco Neri, Nazzarena Poli Maramotti, Markus Saile + Hanne Darboven

Floating Head - From 10/06/2020 to 19/09/2020,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Osamu Kobayashi

TOYS ARE US - From 19/10/2019 to 23/11/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): DAVIDE MANCINI ZANCHI

The Raw Morphology - From 02/07/2019 to 21/09/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): Michael Jones Mckean, Manor Grunewald, Davide Bertocchi,Curator: Gabriele Tosi

No meio do peito um buraco fundo, o mais fundo da cachoeira, onde a luz não vem de fora - From 15/07/2023 to 09/09/2023,São Paulo Artist(s): Laís Amaral

Giorgio de Chirico, nello specchio del Novecento. Warhol, Schifano, Paolini, Ghirri, Salvo - From 23/09/2023 to 16/12/2023,Lugano Artist(s): Giorgio de Chirico, Andy Warhol, Mario Schifano, Giulio Paolini, Luigi Ghirri, Salvo,Curator: Repetto Gallery

Dora Economou - Andrei Pokrovskii, In conversation - chapter #3 - From 23/05/2023 to 07/07/2023,Via Enrico Nöe 23, 20133, Milan Artist(s): Dora Economou, Andrei Pokrovskii,Curator: Domenico de Chirico

Human Zoo - From 27/04/2023 to 29/07/2023,Berlin Artist(s): Voluspa Jarpa

Electrify Everything - From 10/09/2021 to 30/10/2021,Berlin Artist(s): Marjolijn Dijkman

Fabulous Exploits of the Far East - From 04/06/2021 to 28/08/2021,Berlin Artist(s): Cian Dayrit

Syndemic Studies - From 20/03/2021 to 22/05/2021,Berlin Artist(s): Voluspa Jarpa,Curator: Tiago de Abreu Pinto

No Such Organisation - From 23/10/2020 to 21/11/2020,Potsdamer Str 72, Berlin Artist(s): Navine G. Khan-Dossos

Loney Daters - From 22/09/2022 to 15/11/2022,Milan Artist(s): Marie Matusz

Deep Water - From 23/06/2022 to 04/09/2022,Milan Artist(s): Tao Siqi

Addio al Passato - From 01/02/2018 to 24/03/2018,Milan Artist(s): Jason Gomez

Neolithic Sunshine - From 22/11/2018 to 24/01/2018,Milan Artist(s): Matteo Nasini

Notes in green - From 08/02/2019 to 21/03/2019,Milan Artist(s): Catherine Parsonage

Amarena - From 26/03/2019 to 25/05/2019,Milan Artist(s): Valerio Nicolai

Pig Latin in Quicksand - From 06/06/2019 to 31/07/2019,Milan Artist(s): Sam Anderson,Justin Caguiat,Craig Kalpakjian, Dani Leder, Kate Levant, Vijay Masharani, Tarwuk,Curator: Andrew Ross and Clima

ENRIQUE - From 03/06/2020 to 19/09/2020,Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Gianluca Concialdi

Terra Incognita - From 28/01/2021 to 20/03/2021,Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Jason Gomez

Firmament of Time - From 20/04/2021 to 29/05/2021,Clima, Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Justine Neuberger

Triage - From 10/06/2021 to 04/09/2021,Clima, Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Vijay Masharani

Leisure Sports - From 05/06/2018 to 28/07/2018,Milan Artist(s): Jonah King

Appunti dall'Inframezzo - From 16/11/2021 to 07/01/2022,Milan Artist(s): Nicola Martini

Sole con le code - From 29/03/2022 to 11/06/2022,Milan Artist(s): Valerio Nicolai

Curva di Gallo - From 03/04/2018 to 26/05/2018,Milan Artist(s): Gianluca Concialdi,Curator: Geraldine Blais

LIKE A GOOD, GOOD, GOOD BOY - From 28/04/2023 to 01/07/2023,Berlin Artist(s): Hiwa K

BARBARA HAMMER & HUDINILSON JR - From 17/03/2023 to 15/04/2023,Berlin Artist(s): Barbara Hammer, Hudinilson Jr.

Watching TV in Narva - From 28/01/2023 to 04/03/2023,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Das Auto Rosi Aber - From 26/11/2022 to 14/01/2023,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian, Candice Breitz, Marco A. Castillo, Chto Delat, Alice Creischer, Heinrich Dunst, Anna Ehrenstein, Sophie Gogl, Clegg & Guttmann, Peter Friedl, Barbara Hammer, Hiwa K, Simon Lehner, Renzo Martens, Mario Pfeifer, Santiago Sierra, Oswald Oberhuber, Michael E. Smith, Franz Erhard Walther

Proof of the Unthinkable - From 16/09/2022 to 12/11/2022,Berlin Artist(s): Mario Pfeifer

Joint Ventures: Carlos/Ishikawa, London: Richard Sides - Basic Vision - From 16/09/2022 to 12/11/2022,Berlin Artist(s): Richard Sides

Canary Archive - From 15/07/2022 to 20/08/2022,Berlin Artist(s): Chto Delat

Anna Boghiguian / Alice Creischer - From 29/04/2022 to 25/06/2022,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian, Alice Creischer

Anna Boghiguian - From 29/04/2022 to 25/06/2022,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian

Balot - From 11/02/2022 to 08/04/2022,Berlin Artist(s): CATPC, Renzo Martens

Idea / Ideal - From 12/11/2021 to 28/01/2022,Berlin Artist(s): Marco A. Castillo

The Albanian Conference: Home Is Where The Hatred Is - From 12/11/2021 to 28/01/2022,Berlin Artist(s): Anna Ehrenstein, feat. DNA, Fadescha, Rebecca-Pokua Korang

Michael E. Smith - From 10/09/2021 to 31/10/2021,Berlin Artist(s): Michael E. Smith

The Bell Project - From 18/06/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Hiwa K

Joint Ventures: Felix Gaudlitz, Vienna - From 18/06/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Milena Büsch, Simon Lässig, Vera Lutz

Jars - From 01/05/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Sophie Gogl

What Must Not Be, Cannot Be - From 01/05/2021 to 12/06/2021,Berlin Artist(s): Mario Pfeifer

Joint Ventures: Sonia Leimer - Junks of Joy, presented by Galerie Nächst St.Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Wien - From 01/05/2021 to 12/06/2021,Berlin Artist(s): Sonia Leimer

Downstairs: Forced Love - From 26/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): CATPC

Joint Ventures: Collier Schorr - Day for Night (1992/2021), presented by Modern Art, London - From 08/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): Collier Schorr

Permanente Veränderung - From 08/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): Oswald Oberhuber

KOLONNEN - hohenzollern ist jetzt ein Verb - From 20/11/2020 to 30/01/2021,Berlin Artist(s): Dierk Schmidt

Would you like to meet your neighbour? - From 11/09/2020 to 07/11/2020,Berlin Artist(s): Barbara Hammer

Downstairs: Two Recent Films - From 11/09/2020 to 07/11/2020,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Out of the Dark II - From 23/05/2020 to 15/08/2020,Berlin Artist(s): Candice Breitz, Chto Delat, Clegg & Guttmann, Alice Creischer, Heinrich Dunst, Estate of Barbara Hammer, The Cabinet of Ramon Haze, Hiwa K, Frédéric Moser & Philippe Schwinger, Oswald Oberhuber, Mario Pfeifer, Dierk Schmidt, Santiago Sierra, Michael E. Smith, Franz Erhard Walther, Clemens von Wedemeyer, Tobias Zielony, CATPC, Anna Ehrenstein, Christoph Schäfer

Machines to Change the World - From 15/02/2020 to 14/03/2020,Berlin Artist(s): Elena Asins

Maschinen zur Veränderung der Welt - From 15/02/2020 to 14/03/2020,Berlin Artist(s): The Cabinet of Ramon Haze

Toasted Angles, Sounds of Steel - From 23/11/2019 to 01/02/2020,Berlin Artist(s): León Ferrari

Stadtschlawinereien - From 07/09/2019 to 09/11/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer, Dierk Schmidt, Michael E. Smith, Brandlhuber+, Larissa Fassler, Adelita Husni-Bey, Peng!, Andrea Pichl, Andreas Siekmann, Bárbara Wagner & Benjamin de Burca, Weekend & Plaste, et al.

Clegg & Guttmann and Franz Erhard Walther - From 26/04/2019 to 27/07/2019,Berlin Artist(s): Clegg & Guttmann, Franz Erhard Walther

Ostalgie - From 01/02/2019 to 06/04/2019,Berlin Artist(s): Henrike Naumann

His Master's Voice - From 23/11/2018 to 19/01/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer

Crusoe - From 23/11/2018 to 19/01/2019,Berlin Artist(s): Eugenio Dittborn

Was euch am Leben hält, ist, was bei uns zu Asche zerfällt - From 07/09/2018 to 09/11/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer, Henrike Naumann, Mario Pfeifer, Michael E. Smith, Tobias Zielony

El Otro, El Mismo / The Other, The Same - From 28/04/2018 to 21/07/2018,Berlin Artist(s): Los Carpinteros

Maskirovka - From 24/03/2018 to 15/04/2018,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Double Bodies - From 10/02/2018 to 17/03/2018,Berlin Artist(s): Frédéric Moser & Philippe Schwinger

Casa Negra - From 17/03/2023 to 15/04/2023,Berlin Artist(s): Marco Castillo

Abri - From 20/05/2023 to 15/06/2023,Paris Artist(s): Lou Ros

sieste jaune - From 11/03/2023 to 08/04/2023,Paris Artist(s): Kaï-Chun Chang, Max Coulon, Jordan Madlon

Slapstick Melody - From 28/01/2023 to 25/02/2023,Paris Artist(s): Fabio Viscogliosi

Kick-Off - From 22/10/2022 to 03/12/2023,Paris Artist(s): Mario Picardo

space as a duty of care - From 21/04/2023 to 20/09/2023,Bologna Artist(s): Simon Callery, Anneke Eussen, Jacopo Mazzonelli, Goran Petercol, Silvia Stefani,Curator: Daniele Capra

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022 to 05/11/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): jakob bill

Feelings of the Season - From 07/12/2022 to 04/02/2023,Lucerne Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Chen Zuo, Hu Qingyan, Ju Ting, Li Gang, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Wang Jin, Wang Xingwei

Feelings of the Season - Part II - From 27/12/2023 to 02/02/2023,Ardez Artist(s): Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Chen Zuo, Hu Qingyan, Liu Hung, Urs Lüthi, Miao Miao, Qiu Shihua, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Wang Xingwei, Xie Nanxing

Hu Qingyan: 2023 - From 03/12/2022 to 26/02/2023,Beijing Artist(s): Hu Qingyan

Qiu Shihua - From 09/03/2023 to 29/04/2023,Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

The Unbeatable Winter - From 08/04/2023 to 14/05/2023,Beijing Artist(s): Chen Zuo

I Was Born To Do This - From 11/05/2023 to 21/07/2023,Lucerne Artist(s): Cao Yu

In Search of Lost Time - From 26/05/2023 to 30/07/2023,Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Wang Xingwei - From 09/06/2023 to 29/07/2023,Zurich Artist(s): Wang Xingwei

Mike Bidlo. Nostalgia for Scandal. - From 24/09/2022 to 19/11/2022,Modena Artist(s): Mike Bidlo

Donato Piccolo. 符号的智能 (The Intelligence of the Signs). - From 17/09/2022 to 27/11/2022,Berlin Artist(s): Donato Piccolo

Il Maestro, La Voce, La Luce - From 26/05/2022 to 15/07/2022,Milano Artist(s): Alessandro Sicioldr

Les Herbes Folles du Vieux Logis - From 24/03/2022 to 25/05/2022,Milano Artist(s): Joël Andrianomearisoa

Instinct of Great Survivors - From 28/04/2022 to 24/06/2022,Lugano Artist(s): Troy Makaza

Why does heat make things blurry - From 08/10/2022 to 06/01/2023,Piacenza Artist(s): Vasilis Papageorgiou,Curator: UNA Galleria

Café Romeo - From 28/01/2023 to 15/04/2023,Piacenza Artist(s): Sofie Tobiášová,Curator: UNA Galleria

Desired Paintings - From 14/09/2023 to 28/10/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): David Renggli,Curator: Damian Casado

New Works - From 28/10/2023 to 31/12/2023,C/ Piamonte, 10, 28004, Madrid, Spain Artist(s): Gregor Hildebrandt,Curator: Damian Casado

Santi Alleruzzo: Night and Day - From 20/05/2023 to 28/07/2023,via Amati 13, Pistoia Artist(s): Santi Alleruzzo,Curator: Simon Grant

Shedder Shredder - From 20/05/2023 to 28/07/2023,Via Amati, 13, Pistoia Artist(s): Finn Theuws

NUVOLA NUVOLA OCEANO NUVOLA FOSCHIA TU - From 09/05/2018 to 30/06/2018,Milano Artist(s): David Horvitz,Curator: Loom Gallery

DAD, WHAT’S A LITTLE BROTHER FOR ? - From 24/01/2019 to 01/03/2019,Milan Artist(s): PIERRE-ETIENNE MORELLE

A FEAST FOR FRIENDS - From 14/03/2019 to 20/04/2019,Milan Artist(s): Helmut Newton, Man Ray,Curator: Loom Gallery

OVERVIEW - From 15/05/2019 to 15/09/2019,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Very Special Gladnesses - From 25/09/2019 to 03/11/2019,Milan Artist(s): Endre Tót,Curator: Loom Gallery

Overview #2 - From 23/10/2019 to 17/11/2019,Fondazione Kenta Artist(s): Paul Gees,Curator: Loom Gallery

Caro Spartaco - From 14/11/2019 to 11/01/2020,Milan Artist(s): Annamaria Gelmi,Curator: Loom Gallery

BEYOND MUD AND STONES - From 16/01/2020 to 22/02/2020,Milano Artist(s): Group Show,Curator: LOOM gallery

F. I. N. G. E. R. S. - From 22/09/2020 to 30/10/2020,Milano Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

WORKS - From 19/11/2020 to 10/01/2021,Milano Artist(s): Willy De Sauter,Curator: LOOM gallery

FOUR WALLS – ONE ROOM - From 11/03/2021 to 30/04/2021,Milan Artist(s): Willy De Sauter,Curator: Loom Gallery

AL LIMITE DEL VISIBILE - From 05/05/2021 to 05/06/2021,Milan Artist(s): Francesco De Prezzo,Curator: Loom Gallery

MOVIMENTO CIRCOLARE - From 09/06/2021 to 31/07/2021,Milan Artist(s): Ignacio Uriarte,Curator: LOOM gallery

T.H.U.M.B. - From 22/09/2021 to 22/10/2021,Milan Artist(s): Jonathan Monk,Curator: LOOM gallery

LE SUPERFICI E I FONDAMENTI - From 28/10/2021 to 31/12/2021,MILANO Artist(s): Enrico Castellani,Curator: LOOM gallery

Flat Sculptures - From 07/04/2022 to 08/05/2022,Milan Artist(s): Paul Gees,Curator: LOOM gallery

Amarillo casi Rojo, casi Azul - From 26/05/2022 to 29/07/2022,Milan Artist(s): Francisco Ugarte,Curator: LOOM gallery

Shields - From 22/09/2022 to 06/11/2022,Milan Artist(s): Pierre-Etienne Morelle,Curator: LOOM gallery

Andreae - From 25/05/2023 to 09/09/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tiziano Martini

Valgua - From 25/03/2023 to 13/05/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli

Soundproof - From 11/02/2023 to 18/03/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Jacopo Mazzonelli

MAD MAX - From 26/11/2023 to 28/01/2023,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Max Frintrop

Domenica - From 01/10/2022 to 19/11/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Davide Mancini Zanchi,Curator: text by Alberta Romano

DOG IN THE WINDOW - From 23/07/2022 to 17/09/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Merve Iseri, Tiziano Martini, Marta Ravasi, Russell Tyler; Miguel Marina

Scala - From 19/04/2022 to 22/05/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Markus Saile,Curator: Davide Ferri

Troca - From 27/02/2022 to 02/04/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Heberth Sobral,Curator: Manuela Parrino

Pattern - From 27/11/2022 to 12/02/2022,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Tobias Hoffknecht,Curator: Dario Bonetta

Di Scooter De Pictura - From 02/10/2021 to 13/11/2021,Brescia Artist(s): Marco Neri

Pratonera - From 24/06/2021 to 19/09/2021,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Nazzarena Poli Maramotti

Markus Saile - From 07/12/2019 to 07/02/2020,Brescia, via Gabriele Rosa 20a Artist(s): MARKUS SAILE

15 → The Waiting Hall - From 15/10/2020 to 28/11/2020,Corsetto Sant'Agata 22 - 25121 Brescia Artist(s): Hermann Bergamelli, Max Frintrop, Marco Gobbi, Silvia Hell, Tobias Hoffknecht, Osamu Kobayashi, Simon Laureyns, Marco La Rosa, Michele Lombardelli, Davide Mancini Zanchi, Tiziano Martini, Marco Neri, Nazzarena Poli Maramotti, Markus Saile + Hanne Darboven

Floating Head - From 10/06/2020 to 19/09/2020,Corsetto Sant'Agata 22, Brescia Artist(s): Osamu Kobayashi

TOYS ARE US - From 19/10/2019 to 23/11/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): DAVIDE MANCINI ZANCHI

The Raw Morphology - From 02/07/2019 to 21/09/2019,Via gabriele rosa 20a, 25121, Brescia Artist(s): Michael Jones Mckean, Manor Grunewald, Davide Bertocchi,Curator: Gabriele Tosi

No meio do peito um buraco fundo, o mais fundo da cachoeira, onde a luz não vem de fora - From 15/07/2023 to 09/09/2023,São Paulo Artist(s): Laís Amaral

Giorgio de Chirico, nello specchio del Novecento. Warhol, Schifano, Paolini, Ghirri, Salvo - From 23/09/2023 to 16/12/2023,Lugano Artist(s): Giorgio de Chirico, Andy Warhol, Mario Schifano, Giulio Paolini, Luigi Ghirri, Salvo,Curator: Repetto Gallery

Dora Economou - Andrei Pokrovskii, In conversation - chapter #3 - From 23/05/2023 to 07/07/2023,Via Enrico Nöe 23, 20133, Milan Artist(s): Dora Economou, Andrei Pokrovskii,Curator: Domenico de Chirico

Human Zoo - From 27/04/2023 to 29/07/2023,Berlin Artist(s): Voluspa Jarpa

Electrify Everything - From 10/09/2021 to 30/10/2021,Berlin Artist(s): Marjolijn Dijkman

Fabulous Exploits of the Far East - From 04/06/2021 to 28/08/2021,Berlin Artist(s): Cian Dayrit

Syndemic Studies - From 20/03/2021 to 22/05/2021,Berlin Artist(s): Voluspa Jarpa,Curator: Tiago de Abreu Pinto

No Such Organisation - From 23/10/2020 to 21/11/2020,Potsdamer Str 72, Berlin Artist(s): Navine G. Khan-Dossos

Loney Daters - From 22/09/2022 to 15/11/2022,Milan Artist(s): Marie Matusz

Deep Water - From 23/06/2022 to 04/09/2022,Milan Artist(s): Tao Siqi

Addio al Passato - From 01/02/2018 to 24/03/2018,Milan Artist(s): Jason Gomez

Neolithic Sunshine - From 22/11/2018 to 24/01/2018,Milan Artist(s): Matteo Nasini

Notes in green - From 08/02/2019 to 21/03/2019,Milan Artist(s): Catherine Parsonage

Amarena - From 26/03/2019 to 25/05/2019,Milan Artist(s): Valerio Nicolai

Pig Latin in Quicksand - From 06/06/2019 to 31/07/2019,Milan Artist(s): Sam Anderson,Justin Caguiat,Craig Kalpakjian, Dani Leder, Kate Levant, Vijay Masharani, Tarwuk,Curator: Andrew Ross and Clima

ENRIQUE - From 03/06/2020 to 19/09/2020,Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Gianluca Concialdi

Terra Incognita - From 28/01/2021 to 20/03/2021,Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Jason Gomez

Firmament of Time - From 20/04/2021 to 29/05/2021,Clima, Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Justine Neuberger

Triage - From 10/06/2021 to 04/09/2021,Clima, Via Alessandro Stradella, 5 Milan Artist(s): Vijay Masharani

Leisure Sports - From 05/06/2018 to 28/07/2018,Milan Artist(s): Jonah King

Appunti dall'Inframezzo - From 16/11/2021 to 07/01/2022,Milan Artist(s): Nicola Martini

Sole con le code - From 29/03/2022 to 11/06/2022,Milan Artist(s): Valerio Nicolai

Curva di Gallo - From 03/04/2018 to 26/05/2018,Milan Artist(s): Gianluca Concialdi,Curator: Geraldine Blais

LIKE A GOOD, GOOD, GOOD BOY - From 28/04/2023 to 01/07/2023,Berlin Artist(s): Hiwa K

BARBARA HAMMER & HUDINILSON JR - From 17/03/2023 to 15/04/2023,Berlin Artist(s): Barbara Hammer, Hudinilson Jr.

Watching TV in Narva - From 28/01/2023 to 04/03/2023,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Das Auto Rosi Aber - From 26/11/2022 to 14/01/2023,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian, Candice Breitz, Marco A. Castillo, Chto Delat, Alice Creischer, Heinrich Dunst, Anna Ehrenstein, Sophie Gogl, Clegg & Guttmann, Peter Friedl, Barbara Hammer, Hiwa K, Simon Lehner, Renzo Martens, Mario Pfeifer, Santiago Sierra, Oswald Oberhuber, Michael E. Smith, Franz Erhard Walther

Proof of the Unthinkable - From 16/09/2022 to 12/11/2022,Berlin Artist(s): Mario Pfeifer

Joint Ventures: Carlos/Ishikawa, London: Richard Sides - Basic Vision - From 16/09/2022 to 12/11/2022,Berlin Artist(s): Richard Sides

Canary Archive - From 15/07/2022 to 20/08/2022,Berlin Artist(s): Chto Delat

Anna Boghiguian / Alice Creischer - From 29/04/2022 to 25/06/2022,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian, Alice Creischer

Anna Boghiguian - From 29/04/2022 to 25/06/2022,Berlin Artist(s): Anna Boghiguian

Balot - From 11/02/2022 to 08/04/2022,Berlin Artist(s): CATPC, Renzo Martens

Idea / Ideal - From 12/11/2021 to 28/01/2022,Berlin Artist(s): Marco A. Castillo

The Albanian Conference: Home Is Where The Hatred Is - From 12/11/2021 to 28/01/2022,Berlin Artist(s): Anna Ehrenstein, feat. DNA, Fadescha, Rebecca-Pokua Korang

Michael E. Smith - From 10/09/2021 to 31/10/2021,Berlin Artist(s): Michael E. Smith

The Bell Project - From 18/06/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Hiwa K

Joint Ventures: Felix Gaudlitz, Vienna - From 18/06/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Milena Büsch, Simon Lässig, Vera Lutz

Jars - From 01/05/2021 to 24/07/2021,Berlin Artist(s): Sophie Gogl

What Must Not Be, Cannot Be - From 01/05/2021 to 12/06/2021,Berlin Artist(s): Mario Pfeifer

Joint Ventures: Sonia Leimer - Junks of Joy, presented by Galerie Nächst St.Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Wien - From 01/05/2021 to 12/06/2021,Berlin Artist(s): Sonia Leimer

Downstairs: Forced Love - From 26/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): CATPC

Joint Ventures: Collier Schorr - Day for Night (1992/2021), presented by Modern Art, London - From 08/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): Collier Schorr

Permanente Veränderung - From 08/03/2021 to 18/04/2021,Berlin Artist(s): Oswald Oberhuber

KOLONNEN - hohenzollern ist jetzt ein Verb - From 20/11/2020 to 30/01/2021,Berlin Artist(s): Dierk Schmidt

Would you like to meet your neighbour? - From 11/09/2020 to 07/11/2020,Berlin Artist(s): Barbara Hammer

Downstairs: Two Recent Films - From 11/09/2020 to 07/11/2020,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Out of the Dark II - From 23/05/2020 to 15/08/2020,Berlin Artist(s): Candice Breitz, Chto Delat, Clegg & Guttmann, Alice Creischer, Heinrich Dunst, Estate of Barbara Hammer, The Cabinet of Ramon Haze, Hiwa K, Frédéric Moser & Philippe Schwinger, Oswald Oberhuber, Mario Pfeifer, Dierk Schmidt, Santiago Sierra, Michael E. Smith, Franz Erhard Walther, Clemens von Wedemeyer, Tobias Zielony, CATPC, Anna Ehrenstein, Christoph Schäfer

Machines to Change the World - From 15/02/2020 to 14/03/2020,Berlin Artist(s): Elena Asins

Maschinen zur Veränderung der Welt - From 15/02/2020 to 14/03/2020,Berlin Artist(s): The Cabinet of Ramon Haze

Toasted Angles, Sounds of Steel - From 23/11/2019 to 01/02/2020,Berlin Artist(s): León Ferrari

Stadtschlawinereien - From 07/09/2019 to 09/11/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer, Dierk Schmidt, Michael E. Smith, Brandlhuber+, Larissa Fassler, Adelita Husni-Bey, Peng!, Andrea Pichl, Andreas Siekmann, Bárbara Wagner & Benjamin de Burca, Weekend & Plaste, et al.

Clegg & Guttmann and Franz Erhard Walther - From 26/04/2019 to 27/07/2019,Berlin Artist(s): Clegg & Guttmann, Franz Erhard Walther

Ostalgie - From 01/02/2019 to 06/04/2019,Berlin Artist(s): Henrike Naumann

His Master's Voice - From 23/11/2018 to 19/01/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer

Crusoe - From 23/11/2018 to 19/01/2019,Berlin Artist(s): Eugenio Dittborn

Was euch am Leben hält, ist, was bei uns zu Asche zerfällt - From 07/09/2018 to 09/11/2019,Berlin Artist(s): Alice Creischer, Henrike Naumann, Mario Pfeifer, Michael E. Smith, Tobias Zielony

El Otro, El Mismo / The Other, The Same - From 28/04/2018 to 21/07/2018,Berlin Artist(s): Los Carpinteros

Maskirovka - From 24/03/2018 to 15/04/2018,Berlin Artist(s): Tobias Zielony

Double Bodies - From 10/02/2018 to 17/03/2018,Berlin Artist(s): Frédéric Moser & Philippe Schwinger

Casa Negra - From 17/03/2023 to 15/04/2023,Berlin Artist(s): Marco Castillo

Abri - From 20/05/2023 to 15/06/2023,Paris Artist(s): Lou Ros

sieste jaune - From 11/03/2023 to 08/04/2023,Paris Artist(s): Kaï-Chun Chang, Max Coulon, Jordan Madlon

Slapstick Melody - From 28/01/2023 to 25/02/2023,Paris Artist(s): Fabio Viscogliosi

Kick-Off - From 22/10/2022 to 03/12/2023,Paris Artist(s): Mario Picardo

space as a duty of care - From 21/04/2023 to 20/09/2023,Bologna Artist(s): Simon Callery, Anneke Eussen, Jacopo Mazzonelli, Goran Petercol, Silvia Stefani,Curator: Daniele Capra

Bored Bones - From 28/05/2023 to 16/09/2023,Brescia Artist(s): Giuliana Rosso,Curator: Treti Galaxie

Il peso delle nuvole - From 19/05/2023 to 25/08/2023,Brescia, Museo della Scienza Artist(s): Davide Dicorato

The distant smell of a black locust, the silent dance of a ghost in the visiting room - From 15/04/2023 to 15/05/2023,Brescia Artist(s): Édouard Nardon

Genesis - From 16/02/2023 to 06/04/2023,Brescia Artist(s): Sophie Spedding, Salomé Chatriot, Ludovica Anversa, Jacopo Naccarato, Antonia Freisburger, Eliška Konečná,Curator: Edoardo Monti

Eat Me - From 26/11/2022 to 05/02/2023,Brescia Artist(s): Marina Cavadini

Otto Cieli - From 29/09/2022 to 12/11/2022,Brescia Artist(s): Oliviero Fiorenzi

Ensemble - From 16/06/2022 to 09/09/2022,Brescia Artist(s): Manuel Gardina,Curator: The Gallery

Break-In. Temporal Displacement. - From 09/04/2022 to 01/06/2022,Brescia Artist(s): Francesco De Bernardi, Andrea Bocca, Marina Cavadini, Beatrice Celli, Francesco Cima, Lucia Cristiani, Davide Dicorato, Nicola Ghirardelli, Lorenzo Lunghi, Giuseppe Di Liberto, Edoardo Manzoni, Ludovico Orombelli, Luca Marcelli Pitzalis, Gaia De Megni, Leonardo Meoni, bn + BRINANOVARA, Marco Rigoni, Giuliana Rosso, Virginia Russolo, Riccardo Sala, Adelisa Selimbasic, Valentina Parati,Curator: Arnold Braho

Pelle d'Oca - From 29/10/2021 to 21/12/2021,Brescia Artist(s): Edoardo Caimi, Marina Cavadini, Edoardo Manzoni, Lucia Cristiani,Curator: The Gallery

In Motion - From 10/06/2023 to 20/07/2023,Bergamo Artist(s): David Deutsch

River with Three Buoys - From 29/08/2020 to 25/10/2020,Galerie Urs Meile Beijing Artist(s): Zhang Xuerui

Empty / Not Empty - From 03/09/2020 to 31/10/2020,Galerie Urs Meile Lucerne Artist(s): Qiu Shihua

A Roll of the Dice - From 07/11/2020 to 31/01/2021,Beijing Artist(s): Xie Nanxing

Erosion I - From 19/11/2020 to 29/01/2021,Lucerne Artist(s): Michel Comte

Transition - From 13/02/2021 to 27/03/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Zhang Xuerui, Mirko Baselgia, Marion Baruch

des chromosomes dans l‘atmosphère - From 06/02/2021 to 24/04/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Rebekka Steiger

Snapshot - From 13/03/2021 to 02/05/2021,Beijing, China Artist(s): Group Exhibition

Passing Through the Human World - From 05/06/2021 to 15/08/2021,Beijing, China Artist(s): Cao Yu

Echo - From 31/07/2021 to 28/08/2021,Ardez (GR), Switzerland Artist(s): Cao Yu, Ju Ting, Tobias Kaspar, Rebekka Steiger

The Ink of Yu Han - From 20/05/2021 to 28/08/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Shao Fan

The Summer Heat Has Been Gone For Years - From 28/08/2021 to 24/10/2021,Beijing, China Artist(s): Xie Qi

When the Wind Comes - From 09/09/2021 to 29/10/2021,Lucerne, Switzerland Artist(s): Ju Ting

和蝎子厮混 - mingling with scorpions - From 23/10/2021 to 23/01/2022,Beijing, China Artist(s): Rebekka Steiger

Disorder of Yeast - From 01/12/2021 to 19/02/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Xie Qi

Winter is Coming - From 04/12/2021 to 20/02/2022,Beijing, China Artist(s): Ju Ting

Private Viewing - From 27/01/2022 to 26/03/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Ai Weiwei, Marion Baruch, Mirko Baselgia, Cao Yu, Michel Comte, Hu Qingyan, Ju Ting, Tobias Kaspar, Urs Lüthi, Li Gang, Qiu Shihua, Shao Fan, Anatoly Shuravlev, Rebekka Steiger, Julia Steiner, Not Vital, Aldo Walker, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Yang Mushi

materia viva - From 17/03/2022 to 29/04/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Mirko Baselgia

Reverse Reconstruction - From 12/03/2022 to 15/05/2022,Beijing, China Artist(s): Yang Mushi

HOW TO GET COMFORTABLE IN AN UNCOMFORTABLE WORLD - From 19/05/2022 to 23/07/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Urs Lüthi

A Place for Concealment - From 05/06/2022 to 07/08/2022,Beijing, China Artist(s): Cai Jian, Cai Zebin, Han Mengyun, He Chi, Hu Liwei, Huang Yuxing, Jin Haofan, Lau Wai, Liu Xiaohui, Tang Yongxiang, Tao Hui, Wang Guangle, Wang Shang, Wang Xingwei, Wei Jia, Wei Xiaoguang, Xie Nanxing, Xie Qi, Winnie Yan Wai-yin, Xiong Jiaxiang, Yan Bing, Zeng Hao, Zhao Yao

Magic Carpet - From 30/07/2022 to 27/08/2022,Ardez, Switzerland Artist(s): Miao Miao

10 Paintings - From 27/08/2022 to 23/10/2022,Lucerne, Switzerland Artist(s): Not Vital

jakob bill - From 08/09/2022